Средната работна заплата в България се е увеличила с 5%

През четвъртото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.7% спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Образование“ – с 13.4%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 8.0%, и „Държавно управление“ – със 7.3%

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2011 г. намаляват с 56.4 хил., или с 2.6% спрямо края на септември 2011 г., като достигат 2.13 милиона

11 февруари 2012 г. Средната месечна работна заплата се е увеличила до 727 лв (4.9%) през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо третото, сочат разпространените днес до медиите предварителни данни на НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ).

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Образование“ – с 13.4%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 8.0%, и „Държавно управление“ – със 7.3%.

Средната месечна работна заплата за октомври е 706 лв., за ноември – 723 лв., за декември  2011 г. – 752 лева.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.7% спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 23.5%, и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 21.9%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2011 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 1616 лева;

– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1544 лева;

– „Финансови и застрахователни дейности“ – 1428 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

– „Административни и спомагателни дейности“ – 451 лева;

– „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 461 лева;

– „Други дейности“ – 504 лева.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2011 г. в обществения сектор нараства с 4.2%, а в частния сектор – с 10.5%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2011 г. намаляват с 56.4 хил., или с 2.6% спрямо края на септември 2011 г., като достигат 2.13 милиона.

Спрямо края на третото тримесечие на 2011 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 17.4%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 14.0%, и „Строителство“ – с 5.0%.

Увеличението на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е най-голямо в дейност „Административни и спомагателни дейности“ – с 2.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 22.7 и 18.1%.

В края на декември 2011 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 15.4 хил., или с 0.7%, по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 18.9 хил., „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 11.7 хил., и  „Строителство“ – с 8.9 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-голямо в икономическите дейности „Строителство“ – с 6.7%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 5.7%, и „Преработваща промишленост“ – с 3.8%.