Промени за данъците на частни лица / Changing Income Tax of individuals in Bulgaria

БИЗНЕС/BUSINESS (4 English scroll down/

The bill in Bulgaria proposes to tax foreign natural persons resident in jurisdictions with preferential tax mode. Със законопроекта се предлага облагане на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или т.нар. офшорни зони, с окончателен данък 10 на сто за получените от тях възнаграждения за услуги, права, неустойки и обезщетения с източник България.

Облагат чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или т.нар. офшорни зони, с окончателен данък 10% за получените от тях възнаграждения за услуги, права, неустойки и обезщетения с източник България

Платецът на доходи от други източници като неустойки, лихви, производствени дивиденти, включително и предметни награди задължен да издава служебна бележка

21 октомври 2010г. Когато платецът на дохода от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, дължимият авансов данък да се удържа от него, предвиждат промени в Закона за облагане на доходите на физическите /частни/ лица, приети на първо четене от парламента.
Така авансовото облагане на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне на права или имущество ще се извършва по ред, подобен на възприетия за доходите от извънтрудови правоотношения.
   Целта е да се постигне възможно максимално унифициране и равнопоставеност при авансовото облагане на доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, посочват в мотивите си вносителят – Министерският съвет.
  Александър Радославов от Коалиция за България и Алиосман Имамов от ДПС посочиха, че текстът се нуждае от изясняване. Те попитаха защо задължението за плащане на данъка трябва да се поеме от тези лица и защо самоосигуряващите да се приравняват към предприятията.
   Заместник-министърът на финансите Владислав Горанов обясни, че това не би натоварило с административна тежест тези наематели. Предложеният текст ще гарантира по-добра събираемост на данъците и няма да затрудни наемателите, посочи той. Горанов уточни, че текстът не се отнася за физически лица.
  Председателят на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова /ГЕРБ/ допълни, че тази норма е следващата стъпка към начина авансово държавата да получава приходи от доходите, а не в края на годината. Този режим не е нов и различен за наемателите когато са работодатели, тъй като за своите работници, наети по трудов или граждански договори, те имат подобни задължения и  им удържат и внасят данъка при изплащане на възнагражденията, обясни тя.
  Със законопроекта се предлага облагане на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или т.нар. офшорни зони, с окончателен данък 10 на сто за получените от тях възнаграждения за услуги, права, неустойки и обезщетения с източник България.

Тези юрисдикции са посочени в измененията на Закона за корпоративното подоходно облагане: Промени в корпоративния закон и данъци внесени в чужбина

Въвеждането на тази мярка цели да се противодейства на възможни данъчни измами и пране на пари, посочва вносителят.
   За улесняване на данъчно задължените лица се предвижда за доходи от други източници като неустойки, лихви, производствени дивиденти, включително и предметни награди, платецът на дохода да издава служебна бележка. Според вносителят в практиката е установено, че данъчно задължените се затрудняват при декларирането заради неяснота за размера на този вид доход.

/ENGLISH – AUTO-TRANSLATION GOOGLE/

Changing Income Tax of individuals in Bulgaria

The bill proposes to tax foreign natural persons resident in jurisdictions with preferential tax mode

OCT 21, 2010./SOFIA/ Where the payer of income from rental company or self-employed person, due to advance tax withheld from it provides amendments to the Income Tax individuals adopted on first reading by parliament.
So pre-tax income from rent or other consideration the granting of rights or property will be carried out line similar to the approach of non-labor income relationships.
The aim is to achieve the maximum uniformity and equality in pre-tax income, subject a tax on the total annual tax base stated in its reasons importer – Council of Ministers.
Alexander Radoslavov Coalition for Bulgaria and Aliosman Imamov MRF indicated that the wording be clarified. They
asked why the obligation to pay the tax must be borne by these individuals and why self be treated to businesses.

Deputy Finance Minister Vladislav Goranov explained that this would not have charged an administrative burden on those tenants. The proposed text would ensure better tax collection and not difficult tenants, he said. Goranov clear that The text does not apply to individuals.

The chairman of the parliamentary budget committee Mandy Stoyanova / GERB / added that this rate is next to
how to advance the state receives revenue from income and not at the end of the year. This mode is new and different for tenants when employers because of their workers employed under labor or civil contracts, they have
similar charges and are withheld and paid tax on payment remuneration, she said.
The bill proposes to tax foreign natural persons resident in jurisdictions with preferential tax mode, or called. offshore, with a final 10 per cent tax for any fees received for services, rights, penalties and benefits with the source of Bulgaria. These jurisdictions are listed in amendments to the Law on Corporate Income Tax.
The introduction of this measure is intended to counter possible tax fraud and money laundering, says the importer.
To facilitate taxpayers to provide income from other sources such as penalties, interest, production dividends, including prizes, paying the income to issue a certificate. According to the importer in practice found that taxpayers have difficulty in declaration because of uncertainty about the amount of such income.

2 comments for “Промени за данъците на частни лица / Changing Income Tax of individuals in Bulgaria

 1. 10/21/2010 at 16:02

  Национализация за личните сметки в професионалните фондове
  В-К ДНЕВНИК

  Средствата по личните партиди на работниците от първа и втора категория труд в професионалните фондове ще се прехвърлят в общ фонд към Националния осигурителен институт. Решението за практическата национализация на частните сметки взе правителството вчера. Предложението е на социалния министър Тотю Младенов, подкрепено на 100% от премиера Бойко Борисов.

  Причината е липсата на достатъчно средства по частните партиди, които трябваше от 1 януари догодина да поемат напълно ранните пенсии, независимо че парите в тях се трупат от 2000 г., а голяма част от хората са внасяли осигуровки в НОИ преди това.

  В дискусията в МС няма и дума как ще стане прехвърлянето на активи за близо 500 млн. лв., нито за възможните ефекти. Един от тях се прояви още вчера – борсата затвори с 2% надолу след новината. Според анализаторите с тази стъпка България се връща назад в развитието на пенсионния си модел. Депутати от опозицията и юристи определиха решението като противоконституционно.

  Работодателите потвърдиха, че няма да подкрепят споразумение за пенсионната реформа с подобна промяна. Премиерът обаче не се интересува от мнението им. Професионалните фондове отказаха коментар, преди да видят решението черно на бяло.

  Засега е ясно, че от 1 януари 2011 г. работодателите ще плащат допълнителните пенсионни вноски за ранните пенсии (12% за първа категория и 7% за втора) в НОИ вместо в частните фондове. Впоследствие там ще се прехвърлят и сегашните активи. Голямото неизвестно е по каква схема и за колко време. Пред БНТ управителят на НОИ Христина Митрева каза само, че ще става плавно и за дълъг период от време. Преди дни и.д. президент на КНСБ Пламен Димитров определи като срок 2015 г.

  Въпросът ще се обсъжда между правителството, работодателите и синдикатите на заседание на съвета за тристранно сътрудничество в събота, за да може следващата седмица промяната да се впише в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

  По всичко изглежда, че дискусията ще е само за протокола, тъй като стенограмата от правителственото заседание (качена почти светкавично) показва как Бойко Борисов лично дава указания за смяната на пенсионния модел. Апелът на финансовия министър Симеон Дянков решението да не се отлага с една година, както предлага колегата му Тотю Младенов, е приет.

  Вариантите за трансформацията най-общо са два. Първият е НОИ да смени частните фондове като управляващ активите. Според Митрева това ще стане с банковите депозити на професионалните фондове – общо над 91 млн. лв. към 30 юни. Институтът обаче досега не е управлявал инвестиции в акции, облигации и ДЦК, в които са вложени огромната част от парите по личните сметки.

  Другата възможност е тези активи да се осребрят и да се прехвърлят в НОИ. При този вариант страховете на инвестиционната общност са, че масови разпродажби на акции и облигации ще сринат доверието в капиталовия пазар и ще ударят фирмите. Според портфолио мениджъри на пенсионни фондове евентуална бърза разпродажба ще срине цената на активите.

  “Тази промяна ще срине борсата. Само заради слуха за предстоящо национализиране на пакети от определени компании цената на акциите им ще падне”, каза изп. директор на КРИБ Евгений Иванов.

  “Това е директно посегателство върху личните права на хората, които са осигурявани в тези фондове,
  тъй като тези сметки могат да се наследяват”, добави той. И според председателя на БСК Божидар Данев тази стъпка ще създаде сътресение на фондовите пазари, затова е по-добре решението да се отложи с 3-4 месеца, за да се направят актюерски разчети, а не да се взима “на коляно”.

  Прехвърлянето на активите е трудно осъществимо, нелогично и противоконституционно, очаквам решението на кабинета отново да се окаже предпоследно, коментира експерт по пенсионната реформа, пожелал анонимност.

  И според адвокат Ивана Близнакова от кантората “Точева и Мандажиева” прехвърлянето на лични пари в общ фонд може да се атакува в Конституционния съд, тъй като така се размива личната собственост и нито осигурените могат да се разпореждат с тях, нито да се наследяват.

  “Това е престъпление, така не се градят стабилност и сигурност”, коментира икономистът Любомир Христов. “Разбирам правителството – трудно му е, опитва се да намери решение. Но търсенето
  на краткосрочни решения за дълбоки проблеми е като завързване на рана с бинт вместо операция.”

  Бившият зам.-председател на КФН по осигурителната дейност Бисер Петков определи решението като крайно, но в унисон с подобни действия и на други бивши соцстрани, които се опитват с капиталовите фондове да решават проблемите на солидарния пенсионен стълб.

  По думите му досега българската пенсионна реформа е оценявана положително от МВФ и Световната банка, включително частните професионални фондове. Преди 3 години представители на Полша са идвали в България да проучат опита на тези фондове, тъй като имали проблеми с изплащането на ранните пенсии от солидарната система.

  Според твърденията на синдикатите в нито една страна от ЕС не се използва капиталова система за ранни пенсии. Любомир Христов обясни, че именно това е масовата схема в Западна Европа. Разликата е, че там фондовете се създават и управляват от работодателите. Това е и недостатъкът – затруднява се мобилността на хората, защото при смяна на работно място трябва да се прехвърлят и пенсионните партиди. Според Христов българската система е по-добра и гъвкава в това отношение.

  Пред министрите вчера премиерът Борисов обвини частните фондове и в разхищения: “Защото в тези фондове около 20% от парите отиват за разходи. Там са скъпи коли, там са скъпи секретарки също така.”

  Справка на “Дневник” с данните на КФН за 2009 г. показа, че таксите, събрани от професионалните пенсионни фондове, които се използват за издръжка на дружествата, са по-малко от 2% от активите, които управляват. В КСО има горна граница на таксите и удръжките, които фондовете могат да събират, а спазването им се следи от КФН.

 2. 10/21/2010 at 16:14

  КОМЕНТАРИ / Ш-К ДНЕВНИК

  Типично българска измама, по американски стандарти!

  Приложете и американското законодателство сега, на българските тарикати! Щатите бяха пред гражданска война и в същата ситуация! Разликата е, че там се стреля на месо за защита на частната собственост и осъдителните присъди влизат веднага в действие, а в БГ крадците са радват на демократичната съдебна система и си харчат присвоените парички на дадъкоплатеца. Вижте какво стана с фанитата и фредитата и ще разберете милата картинка.
  ———–

  Парите в частните фондове няма да ги има за пенсия

  Парите в частните фондове се източват с високи такси и инвестиции в свързани предприятия, които реално не струват нищо. След двайсет години, когато трябва да плащат пенсии на стотици хиляди ще видиш какво ще стане.
  Сега фондовете прибират 17 % за първия категория труд, държавата 11 % и какво дават в замяна 40-50 лева пенсия.
  ————

  Това е равно на безумие!
  Равенството,във всичките негови форми,трябваше да си отиде още преди двайсетина години ,че и малко повече.Нали в крайна сметка това е идеята на индивидуалните вноски във втория стълб,ама наблягам на „индивидуални”?!
  Или просто правителството се чуди как да присвои готови пари.
  Вижте,едва ли аз съм единствената,която не желае да носи никой на свой гръб,но да го заявя гласно,пък дано да… бъда чута!!!
  ————–

  Навсякъде е едно и също …

  Искам да изразя уважението си към изложените от тебе мисли,но не знам дали 6те ме разбере6 правилно.За6тото каквото и да кажа за България вси4ко тука се таксува като омраза към вси4ко българско.
  Но истината в България е груба,макар,4е и в останалата 4аст на европа не емного по-добре.Аз съм малко по-голям от тебе,но проблема е,4е нас 45 години ни лъгаха ,4е 6те дойде комунизма и 6те живеем добре.После близо 20 години лъгаха хората в Бг ,4е 6те влезем в ЕС и 6те се оправим.Аз от 21 години живях в западна европа със сами4увстието ,4е старините ми са осигурени,и преди няколко месеца полу4их писмо ,4е пенсионната ми възраст се…

  Прочитане на целия коментар увели4авас 2 години, а съм убеден 4е до тогава поне 6те я направят 71.за6то ти пи6а това-не за да за6титя ре6ението на българското правителство(унгарците направиха съ6тото), а за да се опитам да кажа ,4е разо4арованието е в цяла европа.Това дали 6те те успокои не знам,но днес над 3 милиона французи са по улиците.Идват времена,когато татово време 6те ни се види рай.Не знам даже какъв съвет да ти дам,но май само 6те стискаме зъби и 6те търпим-ти в Бг , аз в западната “богата” 4аст на Европа.
  Просто се опитах да споделя моята загриженост .Даже ве4е нямя сили и да протестирам-просто не виждам смисал.
  Моите уважения.
  —————-

  Половината истина е по-добра от лъжата.” Гьобелс.
  Търсете цялата истина, за да не ви лъжат!
  Подписът е протест срещу внушенията, че в България няма криза.