Промени за данъците на частни лица / Changing Income Tax of individuals in Bulgaria

БИЗНЕС/BUSINESS (4 English scroll down/

The bill in Bulgaria proposes to tax foreign natural persons resident in jurisdictions with preferential tax mode. Със законопроекта се предлага облагане на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или т.нар. офшорни зони, с окончателен данък 10 на сто за получените от тях възнаграждения за услуги, права, неустойки и обезщетения с източник България.

Облагат чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или т.нар. офшорни зони, с окончателен данък 10% за получените от тях възнаграждения за услуги, права, неустойки и обезщетения с източник България

Платецът на доходи от други източници като неустойки, лихви, производствени дивиденти, включително и предметни награди задължен да издава служебна бележка

21 октомври 2010г. Когато платецът на дохода от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, дължимият авансов данък да се удържа от него, предвиждат промени в Закона за облагане на доходите на физическите /частни/ лица, приети на първо четене от парламента.
Така авансовото облагане на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне на права или имущество ще се извършва по ред, подобен на възприетия за доходите от извънтрудови правоотношения.
   Целта е да се постигне възможно максимално унифициране и равнопоставеност при авансовото облагане на доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, посочват в мотивите си вносителят – Министерският съвет.
  Александър Радославов от Коалиция за България и Алиосман Имамов от ДПС посочиха, че текстът се нуждае от изясняване. Те попитаха защо задължението за плащане на данъка трябва да се поеме от тези лица и защо самоосигуряващите да се приравняват към предприятията.
   Заместник-министърът на финансите Владислав Горанов обясни, че това не би натоварило с административна тежест тези наематели. Предложеният текст ще гарантира по-добра събираемост на данъците и няма да затрудни наемателите, посочи той. Горанов уточни, че текстът не се отнася за физически лица.
  Председателят на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова /ГЕРБ/ допълни, че тази норма е следващата стъпка към начина авансово държавата да получава приходи от доходите, а не в края на годината. Този режим не е нов и различен за наемателите когато са работодатели, тъй като за своите работници, наети по трудов или граждански договори, те имат подобни задължения и  им удържат и внасят данъка при изплащане на възнагражденията, обясни тя.
  Със законопроекта се предлага облагане на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или т.нар. офшорни зони, с окончателен данък 10 на сто за получените от тях възнаграждения за услуги, права, неустойки и обезщетения с източник България.

Тези юрисдикции са посочени в измененията на Закона за корпоративното подоходно облагане: Промени в корпоративния закон и данъци внесени в чужбина

Въвеждането на тази мярка цели да се противодейства на възможни данъчни измами и пране на пари, посочва вносителят.
   За улесняване на данъчно задължените лица се предвижда за доходи от други източници като неустойки, лихви, производствени дивиденти, включително и предметни награди, платецът на дохода да издава служебна бележка. Според вносителят в практиката е установено, че данъчно задължените се затрудняват при декларирането заради неяснота за размера на този вид доход.

/ENGLISH – AUTO-TRANSLATION GOOGLE/

Changing Income Tax of individuals in Bulgaria

The bill proposes to tax foreign natural persons resident in jurisdictions with preferential tax mode

OCT 21, 2010./SOFIA/ Where the payer of income from rental company or self-employed person, due to advance tax withheld from it provides amendments to the Income Tax individuals adopted on first reading by parliament.
So pre-tax income from rent or other consideration the granting of rights or property will be carried out line similar to the approach of non-labor income relationships.
The aim is to achieve the maximum uniformity and equality in pre-tax income, subject a tax on the total annual tax base stated in its reasons importer – Council of Ministers.
Alexander Radoslavov Coalition for Bulgaria and Aliosman Imamov MRF indicated that the wording be clarified. They
asked why the obligation to pay the tax must be borne by these individuals and why self be treated to businesses.

Deputy Finance Minister Vladislav Goranov explained that this would not have charged an administrative burden on those tenants. The proposed text would ensure better tax collection and not difficult tenants, he said. Goranov clear that The text does not apply to individuals.

The chairman of the parliamentary budget committee Mandy Stoyanova / GERB / added that this rate is next to
how to advance the state receives revenue from income and not at the end of the year. This mode is new and different for tenants when employers because of their workers employed under labor or civil contracts, they have
similar charges and are withheld and paid tax on payment remuneration, she said.
The bill proposes to tax foreign natural persons resident in jurisdictions with preferential tax mode, or called. offshore, with a final 10 per cent tax for any fees received for services, rights, penalties and benefits with the source of Bulgaria. These jurisdictions are listed in amendments to the Law on Corporate Income Tax.
The introduction of this measure is intended to counter possible tax fraud and money laundering, says the importer.
To facilitate taxpayers to provide income from other sources such as penalties, interest, production dividends, including prizes, paying the income to issue a certificate. According to the importer in practice found that taxpayers have difficulty in declaration because of uncertainty about the amount of such income.

2 comments for “Промени за данъците на частни лица / Changing Income Tax of individuals in Bulgaria