Съкращават срокът за възстановяване на ДДС

От началото на тази година посочването на електронен адрес за кореспонденция с НАП е част от изискванията за регистрация по ДДС.

БИЗНЕС

Увеличават времето на данъчния кредит

Бизнес-и-мейлът става задължителен

София, 21 януари 2010г. От началото на 2010 г. се съкращават сроковете за възстановяване на данък върху добавената стойност, съобщи пресцентърът на Националната агенция по приходите.

С промените в Закона за ДДС, които влязоха в сила на 1 януари, фирмите вече могат да приспадат ДДС в два (2) последователни месеца, след което НАП трябва да възстанови данъка в срок от 30 дни. За закъснение, включително и при ревизия, НАП дължи лихва на дружеството. Досега фирмите бяха длъжни да приспадат данъка за възстановяване от дължимия данък за внасяне, в 3 поредни месеца. Ако след изтичането на този 3-месечен период имаше остатък, то данъчните бяха длъжни да върнат ДДС-то в 45-дневен срок.

Още една промяна, която облекчава фирмите при контакта им с НАП влезе в сила от началото на 2010 г. От тази година дружествата могат да упражнят правото си на данъчен кредит в 12 последователни месеца, вместо досегашните 3 месеца. Тази промяна е свързана с прилагане на европейското право и решенията на Съда на Европейските общности. С въвеждането на 12-месечния срок за приспадане ще се спази принципът на ефективност, като с предложения срок няма да се затруднява практическото упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит.

От НАП напомнят също, че до края на март 2010 г. фирмите,  регистрирани по ЗДДС, трябва да декларират пред НАП електронен адрес за кореспонденция (email). От началото на тази година посочването на електронен адрес за кореспонденция с НАП е част от изискванията за регистрация по ДДС. Промяната на електронния адрес ще се заявява пред Агенцията по вписванията или пред НАП в 7-дневен срок. На тези дружества, които не посочат електронен адрес за кореспонденция с НАП, може да им бъде отказана регистрация или да бъдат дерегистрирани по ЗДДС.