Пари за жертвите на престъпления в България

За 4 месеца 10 жертви на престъпления са получили
общо 16 652 лв. компенсации
От 58 подадени молби - уважени 10
От 2007г. до днес - 260 заявки за финансова помощ

София, 17 януари 2010 г.
  На 10 жертви на престъпления са изплатени компенсации в общ
размер на 16 652 лв. за четири месеца (септември - декември 2009
 г.) по решение на Националния съвет за подпомагане и
компенсация на пострадали от престъпления, председателстван от
зам-министъра на правосъдието Христо Ангелов, съобщи пресцентърът на М-вото на правосъдието, цитиран от БТА.
  През този период съветът е разгледал общо 58 молби за
финансова компенсация на пострадали, от които е одобрил десет.
По останалите 48 се е произнесъл с решения за отказ, тъй като
престъпленията не попадат в обхвата на Закона за подпомагане и
финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП) или
 са извършени преди 30 юни 2005 г. - дата, преди която законът
не се прилага според неговите преходни и заключителни
разпоредби.
  С регресни искове изплатените суми ще бъдат търсени от
извършителите на престъпленията по силата на чл. 16 от закона,
се посочва в съобщението.
  Припомня се, че ЗПФКПП е в сила от 1 януари 2007 г. В него е
 уредено създаването на съвета, в който влизат представители на
министерства, ведомства, организации и на съдебната власт
(министерствата на правосъдието, финансите, труда, МВР, МВнР,
Държавната агенция за закрила на детето, Националната комисия за
 борба с трафика на хора, Висшия адвокатски съвет, ВКС, ВКП,
неправителствени организации за подкрепа на пострадали от
престъпления).
  Подадените молби за финансова компенсация за периода 2007 -
2009 г. са 260 общо. За същия период са одобрени 47 молби за
финансова компенсация, по които общо изплатената сума е 121 740,
 82 лв.: за 2007 г. - 4593, 94 лв. (6 случая), 2008 г. - 56 950
лв. (17 случая), 2009 г. - 60 196, 88 лв. (24 случая).
  Най-честите причини за отказ за предоставяне на финансова
компенсация са, че престъпленията, за които се търси
компенсация, не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП, или
 са извършени преди 30 юни 2005 г. В много от случаите молбите
за финансова компенсация не са придружени от разходооправдателни
 документи (съгласно заповед на министъра на правосъдието).
Националният съвет ги оставя без движение и на молителите се
изпраща уведомително писмо с указания да приложат необходимите
документи.