БЮДЖЕТ 2010 – Официално писмо на МФ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ДИРЕКЦИЯ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ"

БЮДЖЕТ 2010 Е НАСОЧЕН КЪМ БАЛАНСИРАНО САЛДО И ОСИГУРЯВАНЕ НА
СТАБИЛНОСТ ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА 

29.10.2009г.

  Приоритетите в Бюджет 2010 са социален сектор, образование,
здравеопазване, екология, пътна инфраструктура, вътрешен ред и
сигурност.
  Планираните приходи по консолидираната фискална програма за
2010 г. са в размер на 26,4 млрд. лв., което е 41,6 процента от
БВП, в това число данъчни, неданъчни и помощи. От тях:
-	данъчните приходи са в размер на 20,9 млрд. лева.
-	неданъчните приходи за 2010 г. са разчетени в размер на 3,4
млрд. лева.
-	помощите, от които основен дял са тези от Европейския бюджет,
са разчетени на 2,1 млрд. лева.
  Разпределението на държавните разходи е в съответствие с
приоритетите и антикризисните мерки на правителството.
  Размерът на разходите в социалния сектор възлиза на 36,7 на
сто от общите разходи или 15,1 на сто от БВП.
  Публичните разходи за образование през последните години са
на нива над 4,0 процента от БВП, като с бюджета за 2010 г. се
предвижда това равнище да е 4,2 процента от БВП.
  Публичните разходи за здравеопазване се запазват на нивото
от 4,2 процента от БВП, като номиналният им размер възлиза на
2,6 млрд. лева.
  Инвестиционните разходи, планирани в бюджета за 2010 г., са
приоритетно насочени към екологична и пътна инфраструктура.
Общият размер на капиталовите разходи по консолидираната
фискална програма възлизат на 6,1 процента от БВП, в т.ч. 3,0
процента инвестиции с източник националния бюджет и 3,1 на сто
от БВП средства от ЕС. В бюджета за 2010 г. предвидените разходи
 за опазване на околната среда възлизат на 1,6 процента от БВП.
  Планираните разходи за осигуряване на реда и сигурността на
гражданите са в размер на 1,3 млрд. лв. или 2,0 на сто от БВП.