Хоро в Калофер за БОГОЯВЛЕНИЕ видео + ENGLISH Unique Bulgarian Ice Dance in the River Epiphany

Най-важното за историята, подготовката и провеждането

6 януари 2024 г. Ни студ, ни снят, ни лед могат да спрат уникалното мъжко ледено хоро в Калофер на БОГОЯВЛЕНИЕ (Йордановден), при което водата на река Тунджа “ври и кипи”, а земята потръпва от нозете на смелите българи.

6 януари 2024 г. Ни студ, ни снят, ни лед могат да спрат уникалното мъжко ледено хоро в Калофер на БОГОЯВЛЕНИЕ (Йордановден), при което водата на река Тунджа “ври и кипи”, а земята потръпва от нозете на смелите българи.

В родния град на Христо Ботев традицията е жива – в душите и сърцата на всички калоферци, а по-късно хорото се пренася на брега, където след това започват празниците по отбелязване годишнината от рождението на Ботев (р. 6 ян 1848).
„Залюбила е Василка“ е песента, превърнала се в неофициален химн на несравнимия леден танц.

Хорото в старопланинския град – гордост на 160 км от столицата София, е единствено по рода си и се играе само там в България от повече от 200 години.

Всяка година на 6 януари – Йордановден стотици и вече хиляди се събират в града основан през 1533 г. по името на Калифер войвода, за да наблюдават легендарното хоро в ледените води на 3-тата по дължина река в страната (390 km, 349,5 km на българска територия), която след Дунав и Искър, и е най-големият приток на Марица.

Мемориален комплекс Христо Ботев се намира в родния град на българския поет и революционер – Калофер. Намира се на едно възвишение над градския площад, съвсем близо до центъра. При статуята на Ботев има малък площад и от там се разкрива красива гледка към целия град.

Този обичай в родния град на Ботев,  революционер, поет, публицист и журнaлист, националният герой и един от най-видните българи на Възрожденския период, е съществувал още преди Освобождението от турско робство.

Подготовката за уникалното събитие започва още от 5 Януари в подножието на църквата “Св.Архангел Михаил” с построяването на бент, който да прегради ледените води на Тунджа за да се образува доста голям яз. Бентът се изгражда от груби вертикални дървени греди, върху които се полага метална мрежа, а най-отгоре се поставя армирано найлоново платно, привързано към гредите със сезал. След като бентът се изгради, найлоновото платно се навива на руло ниско долу, за да не се пълни бента с вода през нощта. Това се прави за да не замръзне водата през нощта и играта да стане невъзможна. На сутринта “майсторите” на бента идват рано и разгъват платното до най-високата точка, така че язът да се напълни за не повече от час до максималния си обем и дълбочина – около 1,20 м. Традицията повелява кметът на града да кани цяла нощ всички млади мъже, участници в хорото в дома си и да почерпи с червено вино и домашна ракия. Пияни обаче НЕ се пускат във водите. Около 6,30 ч. на 6 януари започват да се събират участниците и зрителите на това уникално събитие. Точно в 7,45 ч.свещеникът идва до бента и дава знак, хорото да започне. На определено място по специално построено стълбище първо в реката навлизат музикантите (гайда, тъпани, кавали) следвани от участниците в хорото, облечени в народни носии и задължителният български трибагреник в ръка.
След местните влизат и гостите. Десетки мъже се потапят в Тунджа, а някои от тях стоят повече от 20 минути.

Местният свещенник хвърля богоявленския кръст в реката и този, който го намери традиционно го предава в ръцете на най-малкия участник в мъжкото хоро, което обикновенно е дете седящо на раменете на възрастен. Често на раменете на бащите си в реката влизат и невръстни деца, които биват посвещавани от малки в древната традиция с цел да продължат ритуала за в бъдеще.

Ритуалът по ваденето на Светия кръст се прави за здраве. Не само калоферци, но и във всички краища на България, хората казват, че

“който е нагазил в ледената вода не се е разболял, него настинка не го лови”. А ако във водата има лед, то годината ще бъде здрава и добра за хората.

На този ден според библейската история е покръстен Иисус Христос във водите на река Йордан от Йоан Кръстител.

Народ, който танцува в ледени води и ходи по огън, не може да бъде унищожен” Богоявление е! Честит празник! Пазете вярата си!

“Народ, който танцува в ледени води и ходи по огън, не може да бъде унищожен”

Богоявление е!

Честит празник! Пазете вярата си!

Прочутото ледено хоро в Калофер кандидатства за списъка на ЮНЕСКО. Вековният ритуал отговаря на изискванията на Световната организация за културно наследство през 2017 г. предстои да се подадат необходимите документи от общината на гр.Калофер, като целта е обичаят да бъде популяризиран по целия свят. 

МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ, КАТО ИЗПРАТИТЕ ИНФОРМАЦИЯТА НА КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ В ЧУЖБИНА.

Unique Bulgarian Ice Dance in the River Epiphany

Neither cold, nor snow, nor ice can stop the unique men’s ice dance in Kalofer on Epiphany (Yordanovden), during which the water of the Tundzha River “boils and boils” and the ground trembles from the feet of the brave Bulgarians.

In the hometown of Hristo Botev, the tradition is alive – in the souls and hearts of all Kalofer people, and later the choir is moved to the coast, where then the holidays begin celebrating the anniversary of the birth of Botev (b. 6 January 1848).
“Zalyubila e Vasilka” (Vasilka fell in love) is the song that has become the unofficial anthem of the incomparable ice dance.

The choir in the Stara planina town – a pride just 160 km (100 miles) from the capital Sofia – is one of a kind and has been performed only there in Bulgaria for more than 200 years.

Every year on January 6 – Jordan Day, hundreds and now thousands gather in the city founded in 1533 by the name of Kalifer voivode to watch the legendary dance in the icy waters of the 3rd longest river in the country (390 km, 349.5 km on Bulgarian territory), which, after the Danube and Iskar, is the largest tributary of Maritsa.

This custom in the hometown of a revolutionary, poet and publicist, the national hero and one of the most prominent Bulgarians of the Renaissance period Hristo Botev, existed even before the Liberation from Turkish slavery, 500 years Ottomans yoke. 

Preparations for the unique event began as early as January 5 at the foot of the “St. Archangel Michael” church with the construction of a dam to block the icy waters of Tundzha river to form a rather large dam. The dam is made of rough vertical wooden beams, on which a metal mesh is laid, and a reinforced nylon canvas is placed on top, tied to the beams with sisal. After the weir is built, the nylon sheet is rolled low down to keep the weir from filling with water overnight. This is done so that the water does not freeze at night and the game becomes impossible.

In the morning, the “masters” of the dam come early and unfurl the canvas to the highest point, so that the dam is filled in no more than an hour to its maximum volume and depth – about 1.20 m. Tradition dictates that the mayor of the city invites the whole night all the young men, participants in the choir in their home and treated with red wine and homemade brandy. However, drunk people are NOT allowed in the waters.

Around 6:30 a.m. on January 6, the participants and spectators of this unique event begin to gather in the water.

Exactly at 7:45 the priest comes to the dam and gives the signal for the choir to begin. At a certain place, along a specially built staircase, the musicians (bagpipes, drums, kavals) first enter the river, followed by the participants in the choir, dressed in folk costumes and the obligatory Bulgarian flag in hand.
After the locals, guests enter in the ice water. Dozens of men plunge into Tundja river, and some of them stay for more than 20 minutes.

The local priest throws the epiphany cross into the river and whoever finds it traditionally hands it over to the youngest member of the male chorus, which is usually a child sitting on an adult’s shoulders. Young children often enter the river on the shoulders of their fathers, who are initiated as children in the ancient tradition in order to continue the ritual for the future.

The ritual of taking out the Holy Cross is done for health. Not only for local people, but also in all corners of Bulgaria and some places of the world as of Chicago and Los Angeles in US.

“Who stepped in the ice water did not get sick, he did not catch a cold”. And if there is ice in the water, then the year will be healthy and good for people.

On this day, according to biblical history, Jesus Christ was baptized in the waters of the Jordan River by John the Baptist.

“A nation that dances in icy waters and walks on fire cannot be destroyed”

It’s an epiphany!

Happy holiday! Keep your faith!

The famous ice dance in Kalofer applied for the UNESCO list. The centuries-old ritual meets the requirements of the World Cultural Heritage Organization in 2017. The necessary documents are to be submitted by the municipality of Kalofer, with the goal being to popularize the custom all over the world.

YOU CAN HELP BY SENDING THE INFORMATION TO COLLEAGUES AND FRIENDS. THANK YOU!