Програма на българското правителство за българите в чужбина (2017-2021)

20 области с 65 конкректни приоритета (2 за българите в чужбина) и 902 мерки (15 за българите в чужбина), чрез които ще се реализират основните приоритети на коалицията

“Всеки ден работа! Просто нямаме алтернатива, няма по-добри от нас и всеки ден трябва максимално да се доказваме и да си изпълняваме програмата” – Бойко Борисов

“Всеки ден работа! Просто нямаме алтернатива, няма по-добри от нас и всеки ден трябва максимално да се доказваме и да си изпълняваме програмата” – Бойко Борисов

“Всеки ден работа! Просто нямаме алтернатива, няма по-добри от нас и всеки ден трябва максимално да се доказваме и да си изпълняваме програмата.” Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на правителствено заседание на 2 август 2017 г., на което беше приета Програмата за управление на правителството на Р България за периода 2017-2021 г. „Това изпълним ли го, мисля, че ще се случат доста по-добри неща“, добави премиерът. Той напомни, че документът е съставен в изпълнение на подписаното Коалиционно споразумение между Политическа партия ГЕРБ и Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА, ВМРО, и е съобразен с приоритетите за управление към него.

Управленската програма обхваща 20 области, за които правителството на България набелязва 65 конкректни приоритета (2 за българите в чужбина) и 902 мерки (15 за българите в чужбина), чрез които ще се реализират основните приоритети на коалицията.

Един от приоритетите на правителството с външен министър Екатерина Захариева е пряко насочен към българите “зад граница”, и определя да се води целенасочена политика за поддържане на българската идентичност,
език и култура в традиционните и новите български общности в чужбина.

Целите са две (2) за сънародниците ни извън България, които си поставя правителството на Бойки Борисов.

Първата цел на управляващите е запазване и развиване на културната самобитност и национално самосъзнание
на българските общности в чужбина, и съдържа девет (9) мерки.

Втората много важна цел, която също пряко касае Външно министерство е адекватна защита от страна на българската държава на правата и свободите
на българите зад граница, и съдържа шест (6) мерки.

Общата цел на коалиционното правителство е: доходи, сигурност, икономически прогрес, свобода и демокрация, сила на предприемаческия дух и прозрачност на управлението. В общата цел, конкретно не се посочва външна политика и българи в чужбина.

ЧАСТТА (ПРИОРИТЕТ) ОТ ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2017-2021, КОЯТО КОНКРЕТНО СЕ ОТНАСЯ ЗА БЛИЗО 2,000,000 БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА

ПРИОРИТЕТ 3: Целенасочена политика за поддържане на българската идентичност,
език и култура в традиционните и новите български общности в чужбина.
Цел 6: Запазване и развиване на културната самобитност и национално самосъзнание
на българските общности в чужбина.
Мярка 30: Поддържане на постоянни контакти на всички равнища със съответните
компетентни държавни институции за осигуряване на правителствена подкрепа за нуждите
на българските общности.
Мярка 31: Защита на правата на българските общности, включително чрез пълноценното
използване на международните инструменти и организации.
Мярка 32: Разширяване на партньорството и сътрудничеството с активни организации на
българските общности.
Мярка 33: Стимулиране обучението на български език зад граница.
Мярка 34: Защита на правата и интересите на българските общности, свързани с
преподаването на майчин език, осигуряване на учебници.
Мярка 35: Опазване и възстановяване на българското културно-историческо наследство.
Мярка 36: Насърчаване на трансграничното сътрудничество.
Мярка 37: Подобряване на качеството на консулските услуги – оптимизиране на работните
процеси в консулските служби, съкращаване на сроковете, редовно провеждане на изнесени
консулски дни.
Мярка 38: Въвеждане на електронни консулски услуги след консултации с потребителите.
Цел 7: Адекватна защита от страна на българската държава на правата и свободите
на българите зад граница.
Мярка 39: Приемане на стратегия за оказване на подкрепа на българите зад граница.

Мярка 40: Гарантиране на правото на облекчено получаване на българско гражданство на
чуждестранни граждани с български етнически произход съгласно Конституцията на
Рeпублика България.
Мярка 41: Увеличаване на средствата и кадровия капацитет във всички звена в българските
институции, отговорни за различните политики, касаещи нашите сънародници зад граница.
Мярка 42: Програми за финансиране на български организации и медии зад граница
съгласно Закона за българите, живеещи извън Република България.
Мярка 43: Създаване на български културно-информационни центрове в местата с големи
български общности в страните в ЮИЕ на базата на подписани двустранни споразумения.
Мярка 44: Увеличаване на броя на студентите, докторантите и специализантите от
български произход в нашите университети.

ЧАСТТА (ПРИОРИТЕТ) ОТ ПРОГРАМАТА, КОЯТО КОНКРЕТНО СЕ ОТНАСЯ ЗА ЕДНА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА И МИГРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ПРИОРИТЕТ 4: Устойчиво решение на проблема с миграцията.
Цел 8: Съвместните усилия на всички засегнати или изложени на риск страни.
Мярка 45: Отстояване на българските интереси в процеса на разработване и приемане през
2018 г. на Глобалния пакт на ООН за сигурна, законна и редовна миграция и Глобалния пакт
на ООН за бежанците.
Мярка 46: Обединени усилия с ЕС и държавите-членки на ЕС (ДЧЕС) в краткосрочен,
средносрочен и дългосрочен план за справяне с коренните причини на нередовната миграция,
за насърчаване на по-доброто управление на миграцията в страните партньори във всички
аспекти.
Мярка 47: В рамките на ЕС намиране на общоевропейски решения, основани на принципите
за отговорност и солидарност между държавите членки.
Мярка 48: Следене за пълно и последователно изпълнение на всички аспекти на
Съвместното изявление ЕС – Турция от март 2016 г.
Мярка 49: Разширяване на обхвата на партньорствата и задълбочаване на сътрудничеството
на ЕС със страни на транзит и произход на мигранти от Близкия Изток и Азия.
Мярка 50: Задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и ДЧЕС и страните на произход,
транзит и дестинация на мигрантски потоци, включително чрез адресиране на коренните
причини на нередовна миграция – Партньорската рамка с трети страни по Европейския
дневен ред за миграция COM (2016) 385, Съвместния път ЕС – Афганистан по
миграционните въпроси.
Мярка 51: Разработване и осъществяване заедно с ЕС и ДЧЕС на всеобхватен подход за
управление и контрол на масови мигрантски потоци, при отчитане на взаимовръзката
сигурност-развитие-миграция.
Цел 9: Общата европейска система за убежище – стабилна и ефективна система,
основана на принципите на солидарност, равнопоставеност и справедливо
разпределение на отговорностите между ДЧЕС.
Мярка 52: Усилия за по-радикална реформа на Дъблинския регламент за осигуряване на
ефективен контрол върху външните граници на ЕС, с траен ангажимент на ЕС за подкрепа
за държавите членки на предна линия.