Брутният външен дълг нарастна с 464.7 млн. евро на 37.462 млрд. за една година

Българската народна банка (БНБ) е централната банка на Република България. Тя е една от най-старите централни банки в света, основана на 25 януари 1879 г. Статутът ѝ е уреден със Закона за Българската народна банка, приет на 5 юни 1997 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 46 от 10 юни 1997 г.БНБ е независим емисионен институт на държавата и се отчита за своята дейност пред Народното събрание.От 1997 г. Българска народна банка функционира в условията на паричен съвет – режим на парична политика, осигуряващ необходимата за икономиката ценова стабилност, широко известен като валутен борд. От 1 януари 2007 г. БНБ е пълноправен член на Европейската система на централните банки.

Българската народна банка (БНБ) е централната банка на Република България. Тя е една от най-старите централни банки в света, основана на 25 януари 1879 г. Статутът ѝ е уреден със Закона за Българската народна банка, приет на 5 юни 1997 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 46 от 10 юни 1997 г.БНБ е независим емисионен институт на държавата и се отчита за своята дейност пред Народното събрание.От 1997 г. Българска народна банка функционира в условията на паричен съвет – режим на парична политика, осигуряващ необходимата за икономиката ценова стабилност, широко известен като валутен борд. От 1 януари 2007 г. БНБ е пълноправен член на Европейската система на централните банки.

БВД към края на юни 2013 г. възлиза на 37.462.1 млрд. евро (91.4% от БВП), а към началото на 1990 г. общият размер на външния държавен дълг (ВДД) по официални правителствени данни, възлиза на около 10,6 млрд. щатски долара или 7,92 млрд. Евро по днешния курс на БНБ

26 август 2013 г. Брутният външен дълг (БВД*) към края на юни 2013 г. възлиза на 37 462.1 млн. евро (91.4% от БВП), като спрямо юни 2012 г. (36 997.4 млн. евро) нараства с 464.7 млн. евро (1.3%). В брутния дълг влизат задълженията както на държавния, така и на частния сектор. Това сочи докладът на Българската Народна (Централна) Банка (БНБ), който бе публикуван с дата 23 август и се отнася за периода до края на полугодието на 2013 г. и може да намерите най-долу за печат.

Общият нетен поток (НП**) за януари – юни 2013 г. е отрицателен, в размер на 536.4 млн. евро (1.3% от БВП) при положителен поток в размер на 755.2 млн. евро (1.9% от БВП) за същия период на 2012 г.

В сравнение с януари – юни 2012 г. размерът на кредитите нараства с 954.6 млн. евро (154.5%) и възлиза на 1572.6 млн. евро при лихвено равнище от 3.3% за първите 6 месеца на 2013 г.

Вътрешнофирменото кредитиране от чужбина пък възлиза на 16,2 млрд. евро. През юни 2013 г. в сравнение с юни 2012 г. то се е увеличило минимално – с 55 млн. евро.

Банките имат да връщат 6,2 млрд. евро, което е ръст на годишна база с 281 млн. евро.

Задълженията на държавата са под 10% от външния дълг на България, като към 30 юни те възлизат на 3,1 млрд. евро – ръст с 14% или 386 млн. евро за една година.

Заради емисията еврооблигации от юли миналата година и връщането с парите от нея на дълга, емитиран от Милен Велчев, през януари тази година има формален спад на задлъжнялостта в сравнение с декември 2012 г.

Напоследък отново се повдига дебатът за наследството на комунизма и връзката му с настоящото положение на българския гражданин. От дистанцията на времето оценката за пътя, който е избран от България за икономическо и социално (вкл. политическо) развитие, може да се оцени и в положителен, и в отрицателен аспект.

До началото на 90-те години у нас няма “дългова” статистика, или ако има, то нейното съществуване е обусловено от „обслужване интереса на управляващите”. Към началото на 1990 г. общият размер на външния държавен дълг (ВДД) по официални правителствени данни, възлиза на около 10,6 млрд. щатски долара или 7,92 млрд. Евро по днешния курс на БНБ. Тази сума е резултат от лавинообразното натрупване на ВДД от средата на 80-те години. За по-пълното разкриване на генезиса на дълговата криза, е наложително да се отбележи факта, че за периода 1984-1989 г. стойностите на съотношенията брутен/нетен външен дълг към сумата на износа нарастват значително, особено след 1985 г. Например Брутният Външен Дълг скача близо 6 пъти от 1984 до 1989 г. От там на татък политиката на ликвидация и разграбване доведе хората до просешка тояга и реалната “революция” 1997г.

* БВД към даден момент представлява размерът на текущите и безусловни задължения, изискващи плащане(ия) на главница и/или лихва от дебитора в даден бъдещ момент, които се дължат на нерезиденти от резидентите на дадена икономика.

** НП е разликата между общия размер на получените кредити и общата сума на изплатените главници за отчетния период (без да се включват револвиращите и търговските кредити).

БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НА БЪЛГАРИЯ: 201306_s_ged_pub_bg

GROSS EXTERNAL DEBT OF BULGARIA: 201306_s_ged_pub_en

ЦРУ: Външен дълг по държави (в Щатски долари към Декември 2012 г.)