Освобождаване от задължение за здравни вноски в България

Съгласно чл. 40а от ЗЗО българските граждани, включително тези с двойно гражданство, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравно осигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите

26 юли 2012г. Във връзка с приетия днес от парламента нов закон за Здравното осигуряване в България искаме да припомним, че от 1 януари 2012 г. са в сила важни промени, касаещи българите, живеещи предимно в чужбина. Сънародниците ни “зад граница” вече имат възможност да се освободят от плащането на здравно-осигурителни вноски и за стари периоди, ако не са живели в България по това време.

Съгласно приетите промени лицата, напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и неподали предварително заявление, могат да го подадат в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната.

Определени са няколко възможности за подаване на документите в Националната агенция за приходите /НАП/.

Образци на документите могат да се изтеглят на адрес тук: http://nap.bg/news?id=1496

Допълнителна информация за реда за освобождаване от задължението за плащане на здравни вноски, необходимите документи и попълването на декларацията може да се получи от Информационния център на НАП чрез електронната поща на

имейл-адрес infocenter@nra.bg или на тел. 0700 18 700, който може да избран и от чужбина. От САЩ набирате следното: +35970018700 или 01135970018700. След като го се свържете ще чуете познато меню с опции, от което трябва да изберете първо език – for English press “1” или изчакайте за да продължите на Български език. След това изберете опцията “осигуряване” или натиснете цифрата “2” и след това “свързване с оператор” или “9”.

Информация на Министерство на здравеопазването и на Националния осигурителен институт:
Съгласно чл. 33 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, задължително осигурени в Националната здравно осигурителна каса са:
– всички български граждани, които не са граждани и на друга държава,
– българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Р България,
– чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Р България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Р България е страна.

Съгласно чл. 40а от ЗЗО българските граждани, включително тези с двойно гражданство, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравно осигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите.

Здравно осигурителните права на тези лица след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40 от ЗЗО или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравно осигурителни вноски. До възстановяването на осигурителните права лицата по чл. 40а от ЗЗО заплащат стойността на оказаната им в страната медицинска помощ на изпълнителите.

Съгласно разпоредбите на & 19 в от Преходните и заключителните разпоредби на ЗЗО, в сила от 1 юни 2005 г., българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода от 01.01.2000 г. до 31.12.2004 г. и дължат здравно осигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат освободени от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са направили свободен избор за изпълнител на медицинска помощ, сключил договор с районна здравно осигурителна каса за съответната календарна година.

Освобождаването от задължението за внасяне на здравно осигурителни вноски от тези лица се извършва чрез подаване на молба-декларация по образец, която се подава в териториалните дирекции на Националната агенция по приходите. В молбата-декларация се вписват периодите, в които лицето е пребивавало извън страната, като се попълва за всяка календарна година поотделно. Молбата-декларация може да се подаде лично, по пощата, по електронен път или чрез упълномощено лице.
От 21 декември 2004 г., съгласно чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО, българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравно осигурителни вноски до края на съответната календарна година, считано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите.
В тези случаи, тъй като разпоредбата на чл. 40 а няма обратно действие, тези лица няма да дължат здравно осигурителни вноски и ако през календарните години след влизане на закона в сила са пребивавали повече от 183 дни в чужбина. За това обстоятелство следва да се подаде заявление за освобождаване на задължението за внасяне на здравно осигурителни вноски в компетентните териториални дирекции на Националната агенция за приходите.
Чуждите граждани дължат здравно осигурителни вноски от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване в Р България / чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЗО/.
Националната агенция за приходите е издала Инструкция № 1 от 01.01.2006 г. за прилагане на & 19в от преходните и заключителните разпоредби на ЗЗДО /обн. ДВ, бр. 7 от 24.01.2006 г., в сила от 01.01.2006 г./, с която се уреждат редът и начинът за освобождаване от задължението за внасяне на здравно осигурителни вноски.

Информация относно здравното осигуряване, както и образеца на молбата-декларация по  & 19в от ЗЗО може да се получи от Интернет страниците на Националния осигурителен институт  и на Националната агенция за приходите.