Узаконяват нелегално влезли в САЩ като деца

От дълго време нелегални емигранти се борят за права в САЩ, осбено в Калифорния. В района на Уитиър студенти от Pioneer, Калифорния и гимназиите в Уитиър напуснаха на 17 ноември 2010г. своите класни стаи, за да протестират. Младежите носеха мексиканския флаг над американското знаме в училището Монтебело High. (Оригинален източник и линк към него: Whittier area students from Pioneer, California and Whittier high schools walked out of classes to protest the proposed federal immigration bill March 27, 2006. The protestors put up the Mexican flag over the American flag flying upsidedown at Montebello High. (Leo Jarzomb/Staff photo/ http://pamibe.com/2010/11/tuition-for-illegal-immigrants-upheld/)

Секретарят по вътрешната сигурност на САЩ Джанет Наполитано обяви днес, че директивата незабавно влиза в сила и че те не представляват риск за националната сигурност или обществената безопасност, но трябва да отговарят на няколко основни критерии, за да бъдат освободени от екстрадиране и ще имат право да получат разсрочено действие за период от две години, което може да се подновява, и те ще имат право да кандидатстват за разрешение за работа

Вижте по-долу критерийте на които трябва да отговарят лицата и оригиналният текст на английски език, който бе специално изпратен на www.bulgarica.com от федералната служба Homeland Security.

“Имиграционните закони на нашата нация трябва да бъдат прилагани по сериозен и разумен начин. Но те не са предназначени да бъдат сляпо изпълнявни без да се обръща внимание на индивидуалните особености на всеки отделен случай. Нито пък са предназначени за премахване на продуктивни младите хора в страни, където те не могат да са живели или дори да говорят езика. Право на преценка, която се използва и в много други области, е особено оправдано. “

15 юни 2012г. Секретарят по вътрешната сигурност на САЩ Джанет Наполитано обяви днес, че незабавно влиза в сила решението /директива/ за някои млади хора, които са били вкарани нелегално в Съединените щати като малки деца, че те не представляват риск за националната сигурност или обществената безопасност, и ако отговарят на няколко основни критерии, то тяхното пребиваване в страната ще се разглежда, за да бъдат освободени от екстрадиране или от влизането в сила на съдебно производство за това. Тези, които докажат, че отговарят на критериите, ще имат право да получат разсрочено действие за период от две години, което може да се подновява, и те ще имат право да кандидатстват за разрешение за работа.

“Имиграционните закони на нашата нация трябва да бъдат прилагани по сериозен и разумен начин”, каза секретар Наполитано. “Но те не са предназначени да бъдат сляпо изпълнявни без да се обръща внимание на индивидуалните особености на всеки отделен случай. Нито пък са предназначени за премахване на продуктивни младите хора в страни, където те не могат да са живели или дори да говорят езика. Право на преценка, която се използва и в много други области, е особено оправдано. ”

DHS продължава да съсредоточава ресурси за изпълнение на законовите положения, за отстраняване на лица, които представляват опасност за националната сигурност, или носят обществен риск за безопасността, включително имигранти, престъници които са осъдени за престъпления и насилие, също и престъпници и рецидивисти според имиграционното право. Влязлото в сила днес решение допълнително подобрява способността на отдела, за да се съсредоточи върху тези приоритети.

Съгласно днешната директива, лица, които докажат, че отговарят на следните критерии, ще бъдат допустими за упражняване на преценка и действия от страна на емиграционните власти, като бъде разгледан всеки отделен случай:

– Лицето да е влязло в Съединените щати до 16-годишна възраст;

– Непрекъснато да е пребивавало в Съединените щати за най-малко 5 години, предхождащи датата на този меморандум (днешна дата 15 юни 2012г.) и в момента се намира в Съединените щати към датата на този меморандум;

– В момента лицата са в училище, или са завършили гимназия, или са получили общо сертификат за развитие на образованието, или са достойни ветерани на бреговата охрана или на въоръжените сили на Съединените щати;

– Лицата да не са осъждани за углавно престъпление, значително престъпление, множество престъпления, или по друг начин да представляват заплаха за националната сигурност или обществената безопасност;

– Да не са по-възрастни от тридесет (30) години.

Само тези лица, които могат да докажат чрез проверима документация, че те отговарят на тези критерии ще бъдат допустими за отложено действие. Лица, които не ще могат да кандидатстват, са тези които те не са в момента в Съединените щати и не могат да докажат, че са присъствали физически в САЩ за период от не по-малко от 5 години, непосредствено преди днешната дата. Отсрочените искания за предприемане на действие се определят на база всеки един по един конкретен случай. DHS не може да даде никаква гаранция, че всички искания ще бъдат задоволени. Използването на прокурорска (съдебна) преценка не предоставя материално право, имиграционен статут, или път към гражданство. Само Американският конгрес, действащ чрез своята законодателна власт, може да доведе до придобиване на тези права.

Директивата от днес влиза в сила незабавно, и USCIS се очаква да започне изпълнението на процесите за кандидатстване в рамките на шестдесет (60) дни.

Лица, търсещи повече информация за новата политика трябва да посетите интернет страницата на USCIS, (при www.uscis.gov), уеб сайт на ICE (при www.ice.gov), или на DHS уебсайт (при www.dhs.gov).

От понеделник 18 юни 2012г., физическите лица могат да се обаждат на USCIS “гореща телефонна линия в 1-800-375-5283 или на горещата телефонна линия на ICE в 1-888-351-4024 в рамките на работното време с въпроси или да поискат повече информация за предстоящия процес.

За лица, които са в съдебен процес за отстраняване на производство за екстрадиране против тях и вече са идентифицирани като отговарящи на критериите за допустимост, както и са били предлагани за преценка, като част от продължаваща случай (дело) с ICE “, ICE ще веднага започнат да предлагат тези лица за разсрочено действие за период от две години, който може да се подновява.

За повече информация относно политиката на администрацията на реформите до момента, моля, вижте тук: fact sheet.

——–

 

Знаме на САЩ, което съдържа държавите-емигранти в САЩ и броят на емигрантите, бе публикувано в интернет-блог през юни 2008 г. Сегашната бройка на легалните и нелегалните емигранти в САЩ се различава, като повечето от тогавашните нелегални емигранти вече са пълнолетни според законите на САЩ и вече имат по-големи права в държавата. С днешната директива те могат да бъдат узаконени и като граждани. /кликнете 2 пъти в/у снимката за по-големи размери/. The Flag of US Immigration incorporates the flags of immigrant's countries, the number of immigrants from each country, plus further comments about immigration. Click the flag two or three times to see the flag full-sized. /PHOTO: Posted by Teacher Jennifer at http://www.uscitizenpod.com/2008/06/falg-of-us-immigration.html/

Secretary of Homeland Security Janet Napolitano today announced that effective immediately, certain young people who were brought to the United States as young children, do not present a risk to national security or public safety, and meet several key criteria will be considered for relief from removal from the country or from entering into removal proceedings. Those who demonstrate that they meet the criteria will be eligible to receive deferred action for a period of two years, subject to renewal, and will be eligible to apply for work authorization.

“Our nation’s immigration laws must be enforced in a firm and sensible manner,” said Secretary Napolitano. “But they are not designed to be blindly enforced without consideration given to the individual circumstances of each case. Nor are they designed to remove productive young people to countries where they may not have lived or even speak the language. Discretion, which is used in so many other areas, is especially justified here.”

DHS continues to focus its enforcement resources on the removal of individuals who pose a national security or public safety risk, including immigrants convicted of crimes, violent criminals, felons, and repeat immigration law offenders. Today’s action further enhances the Department’s ability to focus on these priority removals.

Under this directive, individuals who demonstrate that they meet the following criteria will be eligible for an exercise of discretion, specifically deferred action, on a case by case basis:

 1. Came to the United States under the age of sixteen;
 2. Have continuously resided in the United States for a least five years preceding the date of this memorandum and are present in the United States on the date of this memorandum;
 3. Are currently in school, have graduated from high school, have obtained a general education development certificate, or are honorably discharged veterans of the Coast Guard or Armed Forces of the United States;
 4. Have not been convicted of a felony offense, a significant misdemeanor offense, multiple misdemeanor offenses, or otherwise pose a threat to national security or public safety;
 5. Are not above the age of thirty.

Only those individuals who can prove through verifiable documentation that they meet these criteria will be eligible for deferred action. Individuals will not be eligible if they are not currently in the United States and cannot prove that they have been physically present in the United States for a period of not less than 5 years immediately preceding today’s date. Deferred action requests are decided on a case-by-case basis. DHS cannot provide any assurance that all such requests will be granted. The use of prosecutorial discretion confers no substantive right, immigration status, or pathway to citizenship. Only the Congress, acting through its legislative authority, can confer these rights.

While this guidance takes effect immediately, USCIS and ICE expect to begin implementation of the application processes within sixty days. In the meantime, individuals seeking more information on the new policy should visit USCIS’s website (at www.uscis.gov), ICE’s website (at www.ice.gov), or DHS’s website (at www.dhs.gov). Beginning Monday, individuals can also call USCIS’ hotline at 1-800-375-5283 or ICE’s hotline at 1-888-351-4024 during business hours with questions or to request more information on the forthcoming process.

For individuals who are in removal proceedings and have already been identified as meeting the eligibility criteria and have been offered an exercise of discretion as part of ICE’s ongoing case-by-case review, ICE will immediately begin to offer them deferred action for a period of two years, subject to renewal.

For more information on the Administration policy reforms to date, please see this fact sheet.

1 comment for “Узаконяват нелегално влезли в САЩ като деца

 1. 06/15/2012 at 14:19

  Remarks by the President Barack Obama on Immigration

  Rose Garden

  2:09 P.M. EDT

  THE PRESIDENT: Good afternoon, everybody. This morning, Secretary Napolitano announced new actions my administration will take to mend our nation’s immigration policy, to make it more fair, more efficient, and more just — specifically for certain young people sometimes called “Dreamers.”

  These are young people who study in our schools, they play in our neighborhoods, they’re friends with our kids, they pledge allegiance to our flag. They are Americans in their heart, in their minds, in every single way but one: on paper. They were brought to this country by their parents — sometimes even as infants — and often have no idea that they’re undocumented until they apply for a job or a driver’s license, or a college scholarship.

  Put yourself in their shoes. Imagine you’ve done everything right your entire life — studied hard, worked hard, maybe even graduated at the top of your class — only to suddenly face the threat of deportation to a country that you know nothing about, with a language that you may not even speak.

  That’s what gave rise to the DREAM Act. It says that if your parents brought you here as a child, if you’ve been here for five years, and you’re willing to go to college or serve in our military, you can one day earn your citizenship. And I have said time and time and time again to Congress that, send me the DREAM Act, put it on my desk, and I will sign it right away.

  Now, both parties wrote this legislation. And a year and a half ago, Democrats passed the DREAM Act in the House, but Republicans walked away from it. It got 55 votes in the Senate, but Republicans blocked it. The bill hasn’t really changed. The need hasn’t changed. It’s still the right thing to do. The only thing that has changed, apparently, was the politics.

  As I said in my speech on the economy yesterday, it makes no sense to expel talented young people, who, for all intents and purposes, are Americans — they’ve been raised as Americans; understand themselves to be part of this country — to expel these young people who want to staff our labs, or start new businesses, or defend our country simply because of the actions of their parents — or because of the inaction of politicians.

  In the absence of any immigration action from Congress to fix our broken immigration system, what we’ve tried to do is focus our immigration enforcement resources in the right places. So we prioritized border security, putting more boots on the southern border than at any time in our history — today, there are fewer illegal crossings than at any time in the past 40 years. We focused and used discretion about whom to prosecute, focusing on criminals who endanger our communities rather than students who are earning their education. And today, deportation of criminals is up 80 percent. We’ve improved on that discretion carefully and thoughtfully. Well, today, we’re improving it again.

  Effective immediately, the Department of Homeland Security is taking steps to lift the shadow of deportation from these young people. Over the next few months, eligible individuals who do not present a risk to national security or public safety will be able to request temporary relief from deportation proceedings and apply for work authorization.

  Now, let’s be clear — this is not amnesty, this is not immunity. This is not a path to citizenship. It’s not a permanent fix. This is a temporary stopgap measure that lets us focus our resources wisely while giving a degree of relief and hope to talented, driven, patriotic young people. It is —

  Q (Inaudible.)

  THE PRESIDENT: — the right thing to do.

  Q — foreigners over American workers.

  THE PRESIDENT: Excuse me, sir. It’s not time for questions, sir.

  Q No, you have to take questions.

  THE PRESIDENT: Not while I’m speaking.

  Precisely because this is temporary, Congress needs to act. There is still time for Congress to pass the DREAM Act this year, because these kids deserve to plan their lives in more than two-year increments. And we still need to pass comprehensive immigration reform that addresses our 21st century economic and security needs — reform that gives our farmers and ranchers certainty about the workers that they’ll have. Reform that gives our science and technology sectors certainty that the young people who come here to earn their PhDs won’t be forced to leave and start new businesses in other countries. Reform that continues to improve our border security, and lives up to our heritage as a nation of laws and a nation of immigrants.

  Just six years ago, the unlikely trio of John McCain, Ted Kennedy and President Bush came together to champion this kind of reform. And I was proud to join 23 Republicans in voting for it. So there’s no reason that we can’t come together and get this done.

  And as long as I’m President, I will not give up on this issue, not only because it’s the right thing to do for our economy — and CEOs agree with me — not just because it’s the right thing to do for our security, but because it’s the right thing to do, period. And I believe that, eventually, enough Republicans in Congress will come around to that view as well.

  And I believe that it’s the right thing to do because I’ve been with groups of young people who work so hard and speak with so much heart about what’s best in America, even though I knew some of them must have lived under the fear of deportation. I know some have come forward, at great risks to themselves and their futures, in hopes it would spur the rest of us to live up to our own most cherished values. And I’ve seen the stories of Americans in schools and churches and communities across the country who stood up for them and rallied behind them, and pushed us to give them a better path and freedom from fear –because we are a better nation than one that expels innocent young kids.

  And the answer to your question, sir — and the next time I’d prefer you let me finish my statements before you ask that question — is this is the right thing to do for the American people —

  Q (Inaudible.)

  THE PRESIDENT: I didn’t ask for an argument. I’m answering your question.

  Q I’d like to —

  THE PRESIDENT: It is the right thing to do —

  Q (Inaudible.)

  THE PRESIDENT: — for the American people. And here’s why —

  Q — unemployment —

  THE PRESIDENT: Here’s the reason: because these young people are going to make extraordinary contributions, and are already making contributions to our society.

  I’ve got a young person who is serving in our military, protecting us and our freedom. The notion that in some ways we would treat them as expendable makes no sense. If there is a young person here who has grown up here and wants to contribute to this society, wants to maybe start a business that will create jobs for other folks who are looking for work, that’s the right thing to do. Giving certainty to our farmers and our ranchers; making sure that in addition to border security, we’re creating a comprehensive framework for legal immigration — these are all the right things to do.

  We have always drawn strength from being a nation of immigrants, as well as a nation of laws, and that’s going to continue. And my hope is that Congress recognizes that and gets behind this effort.

  All right. Thank you very much.

  Q What about American workers who are unemployed while you import foreigners?

  END
  2:17 P.M. EDT