Узаконяват нелегално влезли в САЩ като деца

От дълго време нелегални емигранти се борят за права в САЩ, осбено в Калифорния. В района на Уитиър студенти от Pioneer, Калифорния и гимназиите в Уитиър напуснаха на 17 ноември 2010г. своите класни стаи, за да протестират. Младежите носеха мексиканския флаг над американското знаме в училището Монтебело High. (Оригинален източник и линк към него: Whittier area students from Pioneer, California and Whittier high schools walked out of classes to protest the proposed federal immigration bill March 27, 2006. The protestors put up the Mexican flag over the American flag flying upsidedown at Montebello High. (Leo Jarzomb/Staff photo/ http://pamibe.com/2010/11/tuition-for-illegal-immigrants-upheld/)

Секретарят по вътрешната сигурност на САЩ Джанет Наполитано обяви днес, че директивата незабавно влиза в сила и че те не представляват риск за националната сигурност или обществената безопасност, но трябва да отговарят на няколко основни критерии, за да бъдат освободени от екстрадиране и ще имат право да получат разсрочено действие за период от две години, което може да се подновява, и те ще имат право да кандидатстват за разрешение за работа

Вижте по-долу критерийте на които трябва да отговарят лицата и оригиналният текст на английски език, който бе специално изпратен на www.bulgarica.com от федералната служба Homeland Security.

“Имиграционните закони на нашата нация трябва да бъдат прилагани по сериозен и разумен начин. Но те не са предназначени да бъдат сляпо изпълнявни без да се обръща внимание на индивидуалните особености на всеки отделен случай. Нито пък са предназначени за премахване на продуктивни младите хора в страни, където те не могат да са живели или дори да говорят езика. Право на преценка, която се използва и в много други области, е особено оправдано. “

15 юни 2012г. Секретарят по вътрешната сигурност на САЩ Джанет Наполитано обяви днес, че незабавно влиза в сила решението /директива/ за някои млади хора, които са били вкарани нелегално в Съединените щати като малки деца, че те не представляват риск за националната сигурност или обществената безопасност, и ако отговарят на няколко основни критерии, то тяхното пребиваване в страната ще се разглежда, за да бъдат освободени от екстрадиране или от влизането в сила на съдебно производство за това. Тези, които докажат, че отговарят на критериите, ще имат право да получат разсрочено действие за период от две години, което може да се подновява, и те ще имат право да кандидатстват за разрешение за работа.

“Имиграционните закони на нашата нация трябва да бъдат прилагани по сериозен и разумен начин”, каза секретар Наполитано. “Но те не са предназначени да бъдат сляпо изпълнявни без да се обръща внимание на индивидуалните особености на всеки отделен случай. Нито пък са предназначени за премахване на продуктивни младите хора в страни, където те не могат да са живели или дори да говорят езика. Право на преценка, която се използва и в много други области, е особено оправдано. ”

DHS продължава да съсредоточава ресурси за изпълнение на законовите положения, за отстраняване на лица, които представляват опасност за националната сигурност, или носят обществен риск за безопасността, включително имигранти, престъници които са осъдени за престъпления и насилие, също и престъпници и рецидивисти според имиграционното право. Влязлото в сила днес решение допълнително подобрява способността на отдела, за да се съсредоточи върху тези приоритети.

Съгласно днешната директива, лица, които докажат, че отговарят на следните критерии, ще бъдат допустими за упражняване на преценка и действия от страна на емиграционните власти, като бъде разгледан всеки отделен случай:

– Лицето да е влязло в Съединените щати до 16-годишна възраст;

– Непрекъснато да е пребивавало в Съединените щати за най-малко 5 години, предхождащи датата на този меморандум (днешна дата 15 юни 2012г.) и в момента се намира в Съединените щати към датата на този меморандум;

– В момента лицата са в училище, или са завършили гимназия, или са получили общо сертификат за развитие на образованието, или са достойни ветерани на бреговата охрана или на въоръжените сили на Съединените щати;

– Лицата да не са осъждани за углавно престъпление, значително престъпление, множество престъпления, или по друг начин да представляват заплаха за националната сигурност или обществената безопасност;

– Да не са по-възрастни от тридесет (30) години.

Само тези лица, които могат да докажат чрез проверима документация, че те отговарят на тези критерии ще бъдат допустими за отложено действие. Лица, които не ще могат да кандидатстват, са тези които те не са в момента в Съединените щати и не могат да докажат, че са присъствали физически в САЩ за период от не по-малко от 5 години, непосредствено преди днешната дата. Отсрочените искания за предприемане на действие се определят на база всеки един по един конкретен случай. DHS не може да даде никаква гаранция, че всички искания ще бъдат задоволени. Използването на прокурорска (съдебна) преценка не предоставя материално право, имиграционен статут, или път към гражданство. Само Американският конгрес, действащ чрез своята законодателна власт, може да доведе до придобиване на тези права.

Директивата от днес влиза в сила незабавно, и USCIS се очаква да започне изпълнението на процесите за кандидатстване в рамките на шестдесет (60) дни.

Лица, търсещи повече информация за новата политика трябва да посетите интернет страницата на USCIS, (при www.uscis.gov), уеб сайт на ICE (при www.ice.gov), или на DHS уебсайт (при www.dhs.gov).

От понеделник 18 юни 2012г., физическите лица могат да се обаждат на USCIS “гореща телефонна линия в 1-800-375-5283 или на горещата телефонна линия на ICE в 1-888-351-4024 в рамките на работното време с въпроси или да поискат повече информация за предстоящия процес.

За лица, които са в съдебен процес за отстраняване на производство за екстрадиране против тях и вече са идентифицирани като отговарящи на критериите за допустимост, както и са били предлагани за преценка, като част от продължаваща случай (дело) с ICE “, ICE ще веднага започнат да предлагат тези лица за разсрочено действие за период от две години, който може да се подновява.

За повече информация относно политиката на администрацията на реформите до момента, моля, вижте тук: fact sheet.

——–

 

Знаме на САЩ, което съдържа държавите-емигранти в САЩ и броят на емигрантите, бе публикувано в интернет-блог през юни 2008 г. Сегашната бройка на легалните и нелегалните емигранти в САЩ се различава, като повечето от тогавашните нелегални емигранти вече са пълнолетни според законите на САЩ и вече имат по-големи права в държавата. С днешната директива те могат да бъдат узаконени и като граждани. /кликнете 2 пъти в/у снимката за по-големи размери/. The Flag of US Immigration incorporates the flags of immigrant's countries, the number of immigrants from each country, plus further comments about immigration. Click the flag two or three times to see the flag full-sized. /PHOTO: Posted by Teacher Jennifer at http://www.uscitizenpod.com/2008/06/falg-of-us-immigration.html/

Secretary of Homeland Security Janet Napolitano today announced that effective immediately, certain young people who were brought to the United States as young children, do not present a risk to national security or public safety, and meet several key criteria will be considered for relief from removal from the country or from entering into removal proceedings. Those who demonstrate that they meet the criteria will be eligible to receive deferred action for a period of two years, subject to renewal, and will be eligible to apply for work authorization.

“Our nation’s immigration laws must be enforced in a firm and sensible manner,” said Secretary Napolitano. “But they are not designed to be blindly enforced without consideration given to the individual circumstances of each case. Nor are they designed to remove productive young people to countries where they may not have lived or even speak the language. Discretion, which is used in so many other areas, is especially justified here.”

DHS continues to focus its enforcement resources on the removal of individuals who pose a national security or public safety risk, including immigrants convicted of crimes, violent criminals, felons, and repeat immigration law offenders. Today’s action further enhances the Department’s ability to focus on these priority removals.

Under this directive, individuals who demonstrate that they meet the following criteria will be eligible for an exercise of discretion, specifically deferred action, on a case by case basis:

  1. Came to the United States under the age of sixteen;
  2. Have continuously resided in the United States for a least five years preceding the date of this memorandum and are present in the United States on the date of this memorandum;
  3. Are currently in school, have graduated from high school, have obtained a general education development certificate, or are honorably discharged veterans of the Coast Guard or Armed Forces of the United States;
  4. Have not been convicted of a felony offense, a significant misdemeanor offense, multiple misdemeanor offenses, or otherwise pose a threat to national security or public safety;
  5. Are not above the age of thirty.

Only those individuals who can prove through verifiable documentation that they meet these criteria will be eligible for deferred action. Individuals will not be eligible if they are not currently in the United States and cannot prove that they have been physically present in the United States for a period of not less than 5 years immediately preceding today’s date. Deferred action requests are decided on a case-by-case basis. DHS cannot provide any assurance that all such requests will be granted. The use of prosecutorial discretion confers no substantive right, immigration status, or pathway to citizenship. Only the Congress, acting through its legislative authority, can confer these rights.

While this guidance takes effect immediately, USCIS and ICE expect to begin implementation of the application processes within sixty days. In the meantime, individuals seeking more information on the new policy should visit USCIS’s website (at www.uscis.gov), ICE’s website (at www.ice.gov), or DHS’s website (at www.dhs.gov). Beginning Monday, individuals can also call USCIS’ hotline at 1-800-375-5283 or ICE’s hotline at 1-888-351-4024 during business hours with questions or to request more information on the forthcoming process.

For individuals who are in removal proceedings and have already been identified as meeting the eligibility criteria and have been offered an exercise of discretion as part of ICE’s ongoing case-by-case review, ICE will immediately begin to offer them deferred action for a period of two years, subject to renewal.

For more information on the Administration policy reforms to date, please see this fact sheet.

1 comment for “Узаконяват нелегално влезли в САЩ като деца