Марихуана, хашиш, амфетамини, екстази, лепила и бронз са сред най-употребяваните наркотици

ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРИТЕ

13,8% са опитвали някакъв наркотик поне веднъж в живота си – категорично не биха опитали наркотик в бъдеще около 89%

   21 октомври 2010г. Според данните 13,8 процента от изследваните лица са опитвали някакъв наркотик поне веднъж в живота си. Категорично не биха опитали наркотик в бъдеще около 89 процента. Марихуана, хашиш, амфетамини, екстази са сред най-употребяваните наркотични вещества сред живеещите в неотдалечените райони. Подобна е ситуацията и сред малцинствата, като при тях значителен акцент има и употребата на лепила и бронз – 3,5 на сто. Това показват резултатите от социологическо проучване на маркетинговата компания “Ноема”, съобщиха от Министерството на здравеопазването.
    То е част от проекта “Информирани и здрави” по оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. Проучването обхваща 1202 души между 15-65 години и има за цел да покаже какво е нивото на осведоменост на българите за някои от рисковите фактори за здравето им.

    Делът на пушачите на обикновенни цигари пък у нас намалява. Общо 56 процента или с 5 пункта повече са хората, които не са пушили в последните 30 дни в сравнение с пушилите през последните 12 месеца. Най-висок дял непушачи през последния месец се регистрира сред хората със зрителни и слухови увреждания – около 62 процента. Около 77 на сто от всички анкетирани разполагат с достатъчно информация за вредата от тютюнопушенето. По-слабо информирани се чувстват хората, живеещи в отдалечени райони /около 74 на сто/, както и представителите на малцинствените групи /около 72 процента/. Малко над 60 процента от интервюираните твърдят, че ще спазват мерките, които прилага правителството за забрана на тютюнопушенето на закрити обществени места. Още по-силна подкрепа срещат мерките за ограничаване на пушенето в затворени работни помещения – над 68 на сто заявяват, че ще спазват тези правила.
    Над 60 процента от хората са наясно с вредите, които прекомерната употреба на готварска сол може да окаже върху здравето им. Други 22 на сто знаят, че солта може да навреди, но не знаят от какво точно са застрашени. Около 4 процента смятат, че повишената употреба на сол е рисков фактор.
     Преработващата промишленост, дърводобивът и строителството са от секторите с най-висок дял на случаи на трудов травматизъм. Работещите в трите изследвани сектори демонстрират високо ниво на информираност по темата за безопасността на работното място. Около 85 процента знаят, че във фирмата, за която работят, има назначено лице, което отговаря за безопасността. Около 71 на сто декларират увереност, че във фирмата има програма за здраве и безопасност на труда, а около 16 на сто не са информирани за такава програма.
    Около 35 процента от участвалите в изследването заявяват много добри познания както на Закона и правилника за движение по пътищата, така и на пътните знаци и маркировка. Значително по-нисък е този дял сред уязвимите групи на роми и турци, както и на хората с увреждания /под 30 на сто/. Близо 70 на сто са на мнение, че категорично не трябва да се управлява автомобил след употребата на алкохол. Един от всеки петима изразява разбирането, че е допустимо шофирането след поемане на алкохол, а други 11 процента нямат мнение по темата. Около 1,5 на сто са склонни да поемат риска за шофиране след четири и повече стандартни питиета.
    Почти 90 процента от всички анкетирани твърдят, че се запознават с инструкциите за безопасна работа с електрически и други домакински уреди. Над 90 на сто декларират, че спазват тези инструкции по време на работа с уредите.

Всеки пети обаче не е запознат с мерките за безопасност при употребата на опасни и токсични вещества в дома, както и не е наясно с действията при масов травматизъм и бедствие.

2 comments for “Марихуана, хашиш, амфетамини, екстази, лепила и бронз са сред най-употребяваните наркотици