Несигурна икономическа среда и недостатъчно търсене мъчат бизнесът в България

БИЗНЕС

Леко подобрение на бизнес-климата в България, но на ниво от преди 10 години

Очакванията в строителството за следващите три месеца са по-песимистични, като се увеличават и клиентите със закъснения в плащанията – има недостигът на финансови средства и на работна сила

През следващите три месеца ще има съкращения и намаления на цените в сферата на услугите

/Боян Силев, София/

28 Август 2010г. Проведеното през август 2010 г. бизнес наблюдение от Националния Статистически Институт /НСИ/ показва известно подобряване на стопанската конюнктура в страната, като общият показател на бизнес климата1 се повишава с 2.0 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1, горе). Положителната промяна се дължи на отчетения по-добър бизнес климат в строителството, търговията на дребно и услугите.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” през август 2010 г. спада с два процентни пункта спрямо предходния месец, поради по-умерените оценки за настоящото бизнес състояние на предприятията и по-умерените очаквания за следващите шест месеца. Прогнозите за обема на производството и броя на персонала са в посока на тяхното запазване през следващите три месеца, т.е. съкращения почти няма да има.

С най-голяма тежест сред факторите, затрудняващи дейността на промишлените предприятия, продължават да бъдат несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната и от чужбина, като през последния месец се наблюдава известно отслабване на тяхното негативно влияние в сравнение с предходните два месеца (фиг. 3).

Балансът в строителната активност в България продължава да бъде отрицателен в продължение на една година и повече. Нивото също както при промишлеността е от преди 10 години. /НСИ/

Строителство. Бизнес анкетата отчита по-слабо намаление на строителната дейност в сравнение с предходния месец (фиг. 7), като очакванията за следващите три месеца са по-песимистични, като леко се увеличава спрямо юли и броят на клиентите със закъснения в плащанията. Настоящата осигуреност на производството с поръчки е по-слаба в сравнение с предходния месец.

Основните проблеми, които пречат на дейността на строителните предприятия, продължават да са несигурната икономическа среда, недостигът на финансови средства и недостатъчното търсене, като през август се отчита и известен недостиг на работна сила.

Относно цените в строителството предвижданията на строителните предприемачи са в посока на запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. Същевременно се увеличава делът на предприятията (с 3.1 пункта спрямо юли), които очакват тяхното намаление.

Търговия на дребно. Подобряват се мненията за обема на продажбите през последните три месеца, като и очакванията за следващите три месеца са по-оптимистични (фиг. 12). По-благоприятни са и предвижданията за поръчките към доставчиците през следващите три месеца .

Недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда продължават да бъдат основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в сектора. Преобладаващите очаквания на мениджърите по отношение на продажните цени в търговията на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търсенето на услуги се върти около нулата, като разликите са доста големи с нивото преди 2-3 години.

Услуги. През август съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” нараства със 7.7 пункта в сравнение с юли поради подобрените оценки на мениджърите за настоящата бизнес ситуация и по-оптимистичните очаквания за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-благоприятни са и оценките за настоящото търсене на услуги, но очакванията за следващите три месеца са по-умерени (фиг. 17). По мнение на стопанските ръководители заетите в отрасъла през последните три месеца са се увеличили, като се отчитат намерения за леко намаление на настоящия персонал през следващите три месеца, т.е. ще има съкращения в сферата на услугите.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията продължават да са най-сериозните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в сектора. Спрямо юли се наблюдава засилване на негативното влияние на фактора „слабости в икономическото законодателство” (фиг. 18).

По данни от бизнес анкетата през следващите три месеца се очаква намаление на продажните цени в сектора на услугите.