Америка не желае България … тя също …

Структура на посещенията на чужденци в България по цел на пътуването през юли 2010г. Най-голямо е увеличението на гостувалите граждани от Русия - с 35.1%, Турция - с 34.7%, и Македония - с 34.2%. През юли 2010 г. посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения - 59.6%.

БИЗНЕС

1/3-та по-малко българи желаят САЩ и чужбина през юли – само 916 нашенци посетили “Земята на Свободата”

Няма туристически бизнес с Америка – само 8962 янки през юли, от които поне половината са българи с US-паспорти за лятна ваканция – срещу бройки с пъти повече от всяка друга развита страна по света

Българите в чужбина по бизнес – чужденците в България на почивка

Най- ни харесват руснаци, турци и македонци

Намаляват пътуванията към всички наблюдавани страни, като най-голям е спадът на пътуванията към Япония, Словакия, Гърция, Малта, Румъния и Израел

Посещенията отвън нарастват с близо 7% – от тях 60% “на купон”

/Свилен Радев, София/

28 Август 2010г. Процентът на пътуванията на български граждани в САЩ и този в чужбина е почти еднакъв за месец юли 2010 г., като тази тенденция е показателна от няколко месеца насам. Общо 355.9 хил. нашенци, или с 31.9% по-малко в сравнение с юли 2009 година (табл. 1) са пътували “зад граница”.

В сравнение със същия месец на 2009 г. увеличение на пътуванията на български граждани е регистрирано само към две държави в света – това са Норвегия – с 20.7%, и Турция – с 9.5%. Същевременно значително намаляват пътуванията към всички останали наблюдавани страни, като най-голям е спадът на пътуванията към Япония – с 63.6%, Словакия – с 63.0%, Гърция – с 60.6%, Малта – с 51.0%, Румъния – с 47.7%, Израел – с 47.4%, Ирландия – с 37.4%, Франция – с 37.2%, Швеция – с 37.1%, Унгария – с 32.0%, Италия – с 31.2%, Русия – с 30.7% и САЩ – 27.9%. /виж таблицата долу/

Най-посочваната причина от българите, и най-вече от тези с финансови възможности,  за нежеланието и невъзможността да пътуват до Америка е все още наличието на визи и процедурата по кандидатстването и получаването на щатските визи.

Структура на пътуванията на български граждани в чужбина по цел на посещението през юли 2010 г.Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел - 37.2%, следвани от пътуванията с цел гостуване - 31.7%, почивка и екскурзия - 24.4%, и други - 6.7%. /Таблица НСИ - август 2010/

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези “по бизнес” или друга служебна цел – 37.2%, следвани от пътуванията с цел гостуване – 31.7%, почивка и екскурзия – 24.4%, и други – 6.7%.

Посещенията на чужденци в България през юли 2010 г. са 1 568.9 хил. и нарастват с 6.9% спрямо същия месец на 2009 г.

В сравнение с юли 2009 г. е регистрирано увеличение на посещенията на чужденци в страната с цел почивка и екскурзия – с 9.2%. Нарастват и посещенията по други причини, както и транзитните преминавания – съответно с 11.6% и 8.3%. Намаление е отчетено при посещенията със служебна цел – със 17.8%, и с цел гостуване – с 1.8%.

Посещенията на граждани от страните – членки на Европейския съюз, намаляват общо с 1.9%, като най-голям е спадът на посещенията от Ирландия и Швеция – съответно с 39.1% и 28.9%. Отчетено е увеличение на посещенията от Испания – с 4.2%, Малта – с 4.2%, Румъния – с 3.2%, Кипър – с 3.1%, и други.

Посещенията от групата „Други европейски страни”  се увеличават с 31.4%, като най-голямо е увеличението при посещенията на граждани от Русия – с 35.1%, Турция – с 34.7%, и Македония – с 34.2%.

През юли 2010 г. посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения – 59.6%, следвани от транзитно преминаващите – 27.1%, със служебна цел – 6.6%, по други причини – 5.6%, и с цел гостуване – 1.1%.

Таблица 1
ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И
ПО СТРАНИ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА
Страни Общо – бр. Цел на пътуването – бр. Юли 2010 г.
в % към
юли 2009 г.
почивка и екскурзия гостуване служебна други
Общо 355917 86932 112784 132503 23698 -31.9
ЕС 159726 46071 17096 90819 5740 -32.0
в това число:
Австрия 4128 1361 218 2340 209 -30.6
Белгия 2715 891 374 1223 227 -12.6
Великобритания 7317 1753 1198 3382 984 -25.9
Германия 15503 4487 1222 8890 904 -25.8
Гърция 81052 19400 9839 49978 1835 -60.6
Дания 457 94 50 245 68 -25.3
Ирландия 154 44 36 14 60 -37.4
Испания 7660 2723 576 3974 387 -27.6
Италия 6021 2274 294 3321 132 -31.2
Кипър 1239 422 151 633 33 -24.6
Малта 102 41 8 47 6 -51.0
Нидерландия 2352 860 179 1162 151 -11.6
Полша 1686 589 194 847 56 -26.8
Португалия 194 119 1 70 4 -21.8
Румъния 22424 8830 2276 11057 261 -47.7
Словакия 136 45 2 87 2 -63.0
Словения 235 80 2 150 3 -5.6
Унгария 1456 385 209 712 150 -32.0
Финландия 88 19 12 35 22 -9.3
Франция 2574 815 125 1545 89 -37.2
Чехия 1716 687 86 851 92 -26.9
Швеция 270 90 31 100 49 -37.1
Други европейски страни 190256 39719 95293 39150 16094 0.7
Норвегия 438 35 192 99 112 20.7
Македония 28963 3441 13529 6625 5368 -5.2
Русия 1566 278 195 795 298 -30.7
Сърбия 30324 16644 1289 11681 710 -19.7
Турция 127838 19095 79945 19359 9439 9.5
Украйна 1127 226 143 591 167 -15.3
Други страни 1807 100 49 453 1205 -36.2
Израел 616 46 26 389 155 -47.4
Канада 271 12 3 18 238 -28.5
САЩ 916 42 20 45 809 -27.9
Япония 4 1 3 -63.6
Останал свят 4128 1042 346 2081 659 -10.2

2 comments for “Америка не желае България … тя също …