Отрицателен дългосрочен рейтинг за България

БИЗНЕС
Рецесията и разхлабването на политиката преди парламентарните
избори през 2009 г. причина бюджетът да премине от излишък
на дефицит въпреки затягането на фискалната политика след изборите

Анализ на агенция ФИЧ сочи - перспективите остават стабилни
заради: публичните финанси, консолидираният държавен дълг,
бюджетните излишъци, намаляване на дълга и натрупване на фискален резерв
осигурявайки силен буфер и финансова гъвкавост за справяне с кризата
Силен обнадеждаващ сигнал е бързото възстановяване на износа
и увеличението на пазарния дял въпреки паричния съвет
Сравнително доброто равнище на развитие на човешкия капитал,
бизнес климат, политическа стабилност, резултат и от членството в ЕС
  19 август 2010г.
  Международната рейтингова агенция Fitch Ratings Ltd.
потвърди днес кредитния рейтинг на България - чуждестранна
валута краткосрочен "F3", дългосрочен "ВВВ-" и местна валута
дългосрочен "ВВВ". Перспективите за дългосрочния рейтинг са
отрицателни, съобщи Министерство на финансите.
  Анализът на агенцията сочи, че перспективите на страната ни
остават стабилни. Основен принос за това има стабилността на
българските публични финанси, които са главен позитив за
определянето на рейтинга. Консолидираният държавен дълг възлиза
на едва 14.8% от БВП в края на 2009 г. и е доста под осреднения
размер за рейтинг 'BBB', който е 34.6 на сто. Бюджетните
излишъци през годините на бум помогнаха за намаляване на дълга и
натрупване на фискален резерв в размер на 5.6 милиарда щ. д.
(11.6% от БВП) в края на 2009 г., осигурявайки силен буфер и
финансова гъвкавост за справяне с кризата. Въпреки това,
рецесията и разхлабването на политиката преди парламентарните
избори през юли 2009 г. са причина бюджетът да премине от
излишък от 1.8% от БВП през 2008 г. на дефицит от 3.9% през 2009
 г. (на база ESA 95), въпреки затягането на фискалната политика
след изборите от страна на новото правителство, констатират от Fitch.
  През 2009 г. вътрешното търсене е намаляло с 14.8% в
сравнение със средно 4.1% за ЕС. БВП се e свил с 5% през 2009 г.
 и 2.5% през първата половина на 2010 г. (на годишна база) и
Fitch очаква БВП да спадне като цяло с 0.5% през 2010 година.
Дефицитът по текущата сметка е намалял до около 4% от БВП през
първата половина на 2010 г., сравнен с 24 на сто през 2008
година.
  Силен обнадеждаващ сигнал е бързото възстановяване на износа
 и увеличението на пазарния дял въпреки паричния съвет.  
  През първата половина на 2010 г. се наблюдава и значително
нетно погасяване на външния дълг и свързано с платежния баланс
намаление на резерва с 1.2 милиарда евро. В допълнение, високият
показател за брутен външен дълг от 113% от БВП в края на 2009
г. (повече от два пъти от медианата от 49% за рейтинг 'BBB')
показва необходимостта страната да привлече по-големи капиталови
потоци, за да рефинансира задълженията си и за да се върне към
икономически растеж с цел осигуряване на външна платежоспособност
при една по-малко благоприятна международна конюнктура.
  Рейтингът на България се подкрепя и от сравнително доброто
равнище на развитие на човешкия капитал, бизнес климат и
политическа стабилност, резултат и от членството в ЕС. БВП на
глава от населението и показателите за управление на Световната
банка са в общи линии в съответствие с медианите за рейтинг
'BBB'. Връщането към устойчив растеж и намаляване на риска от
външни шокове би могло да доведе до корекция на перспективата от
отрицателна на стабилна. Обратно, перспективата би могла да
бъде намалена в случай на голямо нетно изтичане на капитали,
свързано с повишено външно финансиране и по-силен финансов и
макроикономически натиск, съществено влошаване на публичните
финанси или сериозен пренос от нови отрицателни шокове, например
проблеми в гръцките банки-майки.
  Рецесията доведе до рязко увеличаване на показателя за
необслужваните кредити - на 9.5% (90 дни просрочие) през юни
2010 г. Fitch очаква този показател още да се покачи. Въпреки
това банковата система е добре капитализирана, с рисково
претеглена капиталова адекватност от 18% и провизии, които
покриват 80% от необслужваните кредити. Ликвидността е много
добра, констатира агенцията.
  "Анализът на Fitch идва в много важен момент, когато особено
внимателно следим промените на макроикономическите показатели и
играчите на международните финансови пазари", коментира зам-
министърът на финансите Боряна Пенчева, цитирана от БТА. "Особено ценна
е оценката за развитието на бизнес климата, човешкия капитал и
стабилността на политическата система на страната. Това е силен
сигнал към чуждестранните инвеститори и най-вече показва, че
правителствената политика за придържане към строга фискална
дисциплина, запазване на данъчната тежест и подобряване на
бизнес средата е в правилната посока", посочи зам.-министър
Пенчева по повод констатациите на кредитната агенция.