ООН оцени България за инвестиции

България е поставена на 19-то място в света по показател “реално инвестиционно представяне” за 2009 г. в годишното изследване на ЮНКТАД, като слиза надолу с 14 места от 2008 г.

Развиващите се страни са направили 1/4 от всички световни инвестиции, а в преките чуждестранни инвестиции са получили почти 1/2 от всички инвестиции в света

София, 22 юли 2010г. България е поставена на 19-то място в света по показател “реално инвестиционно представяне” за 2009 г. в годишното изследване на световните тенденции в инвестициите на Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД), съобщи БТА.

Показателят се формира на на базата на дела на инвестициите в БВП на съответната страна. Общият брой на изследваните държави е 141. През 2008 г. страната ни е била по този показател на пето място, а през 2007 г. – на трето място.

Тази година ЮНКТАД не е правила проучване на показателя инвестиционен потенциал и затова няма данни за 2009 г. за нито една от държавите, включени в изследването. През 2008 г. страната ни е била на 61 място, през 2007 г. – на 54. В този показател се включват 12 икономически и политически променливи за всяка държава.

Инвестициите в България за 2009 г. са около 3 млрд. евро, или 4,4-4,5 млрд. Долара, като се отчита ръст на преките инвестиции. По данни на БНБ, според които за периода януари-май 2010 г. преките инвестиции са били 253 млн. евро, докато за периода януари-март 2010 г. централната банка отчете намаление на инвестициите с 21.9 млн. Евро, допълват от БТА.

До средата на октомври се очаква да има предварителен списък с индустриите, които ще се рекламират в чужбина в търсене на инвеститори, а до края на годината трябва да е готова маркетинговата стратегия във връзка с това. Целта е през следващите две години да се активизира привличането на инвеститори в страната. Очаква се да бъдат определени 10-15 индустрии, за които да бъдат изведени предимствата на България като инвестиционна дестинация спрямо съседните държавите.

Също така предстои да се определят кои са целевите държави и фирми, към които ще се насочи популяризирането на страната ни.

По данни на световния доклад на ЮНКТАД глобалните преки чуждестранни инвестиции се очаква да надминат 1,2 трилиона долара през 2010 г., да достигнат 1,3-1,5 трилиона долара през 2011 г. и да се доближат до 1,6-2 трилиона през 2012 г. В доклада се оценява резкият спад на входящите инвестиции на 1,114 млрд. долара през 2009 г., или 27 на сто, като спадът през 2008 г. е бил 16 на сто. Глобалните изходящи инвестиции през 2009 г. са спаднали с 43 на сто, до 1,101 млрд. долара.

В тазгодишния доклад на ЮНКТАД е отчетена също и повишаващата се роля на развиващите се икономики в преките чуждестранни инвестиции, които за първи път са получили почти 50% от всички инвестиции в света. Развиващите се страни са направили 1/4 от всички световни инвестиции.

ЩО Е ЮНКТАД?

Конференцията на ООН за търговия и развитие, УНКТАД или ЮНКТАД (UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development) е субсидиарен орган на Общото събрание на ООН. Седалището на ЮНКТАД се намира в Женева, Швейцария.

Създадена е през 1963 г. поради нарастващите притеснения относно мястото на слаборазвитите държави в международната търговия. Голям брой от тях изискват провеждане на нарочна конференция за разглеждането на тези въпроси и намирането на решения. В резултат на тези преговори се провежда първата конференция на ООН за търговия и развитие. Предвид цикличния характер на световната икономика и огромния мащаб на проблемите, чиито решение се търси, се предвижда заседания на Конференцията да се провеждат веднъж на 4 години. В периода между сесиите постоянният Секретариат се натоварва със задачата да осигурява логистична и съдържателна поддръжка на междуправителствените срещи. Същевременно, за да постигнат по-висока ефективност в преследването на целите си, развиващите се държави основават и Групата на 77-те (Г-77), чиито членове понастоящем наброяват 131 държави.

През първата фаза на съществуването си ЮНКТАД се стреми да разшири влиянието си и поставя на дневен ред редица въпроси от жизнен интерес за развиващите се държави: създаване на Общата система за преференции през 1968 г., постигане на споразумения за стабилизиране на световните цени на стоки от голямо значение за страните от Г-77, приемане на конвенции и установяването на редица правила в международната търговия.

Като допълнение в този процес ЮНКТАД участва активно в работата на Организацията на обединените нации и най-вече в нейното Общо събрание и съдейства за установяване на списъка на най-слабо развитите държави още през 1971 г.

През 1980-те години възниква необходимост ЮНКТАД също да се адаптира към променените икономически и политически реалности – промяна от планово към пазарно мислене, либерализация и приватизация на държавните предприятия.

В резултат на този процес редица държави от третия свят натрупват големи държавни дългове и въпреки намесата на Световната банка и Международния валутен фонд повечето от тях не успяват да се възстановят бързо. В много случаи тези държави регистрират отрицателен темп на растеж и висока инфлация. Поради тази причина 1980-те години са известни като “изгубеното десетилетие”, особено в Латинска Америка.

С нарастването на взаимната зависимост в международната икономика ЮНКТАД се стреми да внесе повече конкретика в междуправителствения дебат, разширяване на обхвата на мерките за насърчаване на държавите от Третия свят, както и да участва активно в работата на Уругвайския раунд.

Понастоящем работата на ЮНКТАД се простира върху следните области: международна търговия, конкуренция и конкурентна политика, търговски преговори и търговска дипломация, изграждане на информационна база данни за развиващите се държави, опазване на околната среда, инвестиции, технологии и редица други програми.

Най-важните органи на ЮНКТАД са:

Съветът по търговия и развитие,

Секретариатът,

Комисията по търговия със стоки и услуги и търговски артикули,

Комисията по инвестициите, технологиите и свързаните с тях финансови въпроси,

Комисията по предприемачество, улеснение на търговията и развитие и

Комисията по науката и технологиите за развитие.