Ново за образование получено в чужбина

Правителството прие промени в наредбата за признаване 
на придобито висше образование и завършени периоди 
на обучение в чуждестранни висши училища

София, 21 юли 2010г.
Правителството прие промени в наредбата за признаване на 
придобито висше образование и завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища, съобщиха от пресцентъра на 
Министерския съвет.
    В новия документ е регламентирано изрично правно основание 
за недопускане до процедура по признаване на придобито висше 
образование в чуждестранно висше училище при несъответствие с 
разпоредбата на чл. 2 от наредбата.
    Регламентира се възможността за прекратяване на процедурата 
по признаване на дипломи, издадени от чуждестранни висши 
училища, когато заявителят не представи допълнително изисканите 
от комисията документи. Въвежда се обезсилване на издадено 
удостоверение за признаване и начин за оповестяване на това 
обстоятелство.
    Предвидено е създаването и поддържането на единна 
информационна система за академично признаване, поддържането на 
регистър на обезсилените удостоверения, възможности за подаване 
на документи чрез използване на електронен подпис и получаване 
на удостоверение, подписано с електронен подпис. 
    Установен е редът, по който се довършва процедурата за 
разглеждане на постъпилите преди влизане в сила на наредбата 
заявления за признаване на висше образование.

1 comment for “Ново за образование получено в чужбина