Пишат закон за българите в чужбина

3 юни 2010г. През тази година Министерският съвет ще предложи законопроект за българите в чужбина, съобщи пресслужбата на правителството.

Това предвижда одобреният план за действие по Националната стратегия по миграция и интеграция (НСМИ 2008-2015 г.). В годишния план за 2010 г. и по двете основни цели на стратегията са заложени значими конкретни дейности, като се осигурява повече специфичност, гъвкавост и иновативност при изпълнението им от участващите институции.

Целите на стратегията са привличане на хора с българско гражданство, живеещи на територията на други страни, както и на хора от български произход с чуждо гражданство – за трайно завръщане и заселване в България и постигане и прилагане на адекватна политика по прием и интеграция на чужденци и осъществяване на ефективен контрол на миграционните процеси.

В плана за действие през тази година са предвидени  конкретни мерки за привличането на хора с български произход – граждани на трети страни, за заселване в регионите на нашата страна. Продължава дейността и по анализиране, с оглед въвеждане в българското законодателство, на нови изисквания на ЕС в областта на миграцията и интеграцията.

Планът за настоящата година ще бъде финансиран в рамките на бюджетите на ведомствата, ангажирани в изпълнението на отделните дейности по плана в съответствие с тяхната компетентност, както и от финансовите инструменти на общата програма “Солидарност при управление на миграционните потоци”.

Министерският съвет прие и доклад за изпълнението на плана за 2009 г., който е изготвен по годишните отчети на всички отговорни институции и ведомства, съобразно предвидените срокове. Заложените в плана за миналата година мерки и дейности са успешно изпълнени, с което се поставя добра основа и същевременно високи очаквания за адекватно постигане на стратегическите цели на Националната стратегия по миграция и интеграция.

В изпълнение на годишния план за действие през 2009 г. са организирани информационни трудови борси и консулски дни. Приета е национална програма “Роден език и култура зад граница”, по която са одобрени за финансиране 53 проекта. Те обхващат 83 училища, една детска градина и шест културно-просветни центъра. Чрез програмата са осигурени учебници, учебни помагала, заплащане на лекторски часове за учители. Разкрити са и нови български училища в Антверпен, Лисабон и Нюрнберг. Изготвена и одобрена е програма по български език за обучение на ученици-мигранти в начален образователен етап.

6 comments for “Пишат закон за българите в чужбина