Спасяват населението на България

Намаляват емигрантите в репродуктивна възраст
Правителството одобри мерки от проект
срещу намаляването на българите
Трайна тенденция - намалява раждаемостта и
се увеличават хората над 60-годишна възраст
Ще бъдат предприети действия в 11 основни направления
Въвеждат интегриран подход, от финансиране от държавния бюджет,
оперативната програма "Развитие на човешките ресурси",
Европейската комисия, програма ФАР, фондонабирателни кампании на
"Партньорската мрежа на БЧК" и неправителствени организации
София, 21 април 2010г.
  Правителството одобри план за 2010 г. за изпълнение на
националната стратегия за демографско развитие на България
(2006г.-2020 г.), съобщи пресслужбата на Министерския съвет.
  Изпълнението на плана ще допринесе за постигането на
основната стратегическа цел на демографската политика - забавяне
на темповете на намаляване на населението, с тенденция за
стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо
качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното
здравословно състояние, образованост, способности и умения.
  Необходимостта от прилагането на демографска политика е
свързана с трайната тенденция на намаляване на раждаемостта,
намаляване на броя на населението и промени във възрастовата му
структура, с увеличаване на процентния дял на населението над
60-годишна възраст. Поради това през 2010 г. като основен акцент
в плана са изведени дейностите, насочени към насърчаването на
активен и достоен живот на възрастните хора.
  Според плана ще бъдат предприети действия в 11 основни направления.
  Те са насочени към насърчаване на раждаемостта чрез
създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието
на деца; увеличаване на средната продължителност на живота;
значително намаляване на броя на емигриращите млади хора в
репродуктивна възраст.
  Сред поставените цели е развитието на националната
имиграционна политика; преодоляване на последиците от
застаряване на населението; подобряване на репродуктивното
здраве и превенция на стерилитета; повишаване на общото
образователно равнище, демографската информираност и
сексуално-репродуктивната култура на населението.
  Ще бъдат предприети мерки за осигуряване на равни
възможности за пълноценен репродуктивен живот в добро здраве за
всички социални групи; развитие на солидарност между
поколенията; ограничаване на диспропорциите в териториалното
разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и
селата; усъвършенстване и синхронизиране на нормативната база,
свързана с демографското развитие.
    Финансирането на заложените дейности въвежда в практиката
интегриран подход, съчетаващ финансиране от държавния бюджет,
оперативната програма "Развитие на човешките ресурси",
Европейската комисия, програма ФАР, фондонабирателни кампании на
 "Партньорската мрежа на БЧК", неправителствени организации.