Безработицата леко надолу

Безработните спрямо февруари
по-малко с 4637
През март равнището е 10.14%
Безработните по области
София, 21 април 2010г.
  През март равнището на безработицата е 10.14 на сто,
съобщиха на страницата на Агенцията на заетоста.
  През месеца в бюрата по труда са регистрирани 375 607
безработни. Броят им намалява с 4637 спрямо февруари.
  През март на работа са постъпили общо 18 315 безработни или
с 8270 повече от февруари. Увеличението е свързано с нарасналото
търсене на работна сила чрез бюрата по труда, основно за
започналите сезонни дейности, но влияние оказва и осигурената
субсидирана заетост, се посочва в съобщение на БТА.
  В сравнение с март 2009 г. броят на постъпилите на работа
безработни се е увеличил с 233 човека или с 1.3 на сто.
  Заявените работни места в бюрата по труда през март са общо
16 667 или със 7163 повече от февруари. От тях на първичния
пазар са заявени около 14 500 места или това е с 5800 повече от
предходния месец. Обявените сезонни места за март са се
увеличили 4 пъти за един месец и броят им е 3573.
  Входящият поток от безработни през март в бюрата по труда
обхваща 35 204 новорегистрирани и с възстановена регистрация.
Спрямо предходния месец отчетеното намаление е с 3943 човека
/10.1 на сто/. Новорегистрираните безработни, освободени от
работа вследствие на икономическата криза, намаляват с 4173
спрямо февруари /11.1 на сто/. В зависимост от икономическите
дейности, най-голям е делът на безработните, идващи от
преработващата промишленост /21.4 на сто/, сферата на търговията
 /19 на сто/, строителството /8.6 на сто/, секторите "Държавно
управление и отбрана" /5.5 на сто/, "Транспорт и съобщения" /4.1
 на сто/ и "Хотели и ресторанти" /3.9 на сто/.
  Освободените от работа в резултат на масови уволнения са 4.7
 на сто. Бюрата по труда са напуснали 39 841 безработни. Броят
им отбелязва значителен ръст спрямо февруари с 14 051 човека или
 с 54.5 на сто.
  През март намаляват регистрираните в отделните уязвими
групи. Безработните младежи до 29 г. са 70 033 и намаляват с 414
 човека или с 0.6 на сто. Броят на безработните над 50 години
намалява с 1594 човека /1.1 на сто/. Безработните без
образование и/или квалификация и специалност през март са 210
171 човека или броят им е с 3186 /2 на сто/ по-малко в
сравнение с февруари. Групата на безработните с трайни
увреждания обхваща 13 756 безработни за месеца и отчита
намаление с 294 човека /2.1 на сто/ спрямо февруари.
  Равнището на безработица остава по-ниско от средното за
страната в осем области. В София-град е 3.47 на сто, Габрово -
7.22 на сто, Бургас - 7.39 на сто, Варна - 8.11 на сто, Стара
Загора - 8.18 на сто, 	Пловдив - 9.01 на сто, Перник - 9.03 на
сто, Хасково - 10.08 на сто.
  В останалите 20 области равнището на безработица е над
средното за страната и най-високите му стойности продължават да
се отчитат в областите Смолян - 18.33 на сто, Търговище - 17.31
на сто, Монтана - 15.98 на сто, Шумен - 16.43 на сто, Видин -
15.44 на сто, Разград - 15.34 на сто, Силистра - 14.9 на сто,
Враца - 14.12 на сто, Ловеч - 13.56 на сто, Пазарджик - 13.25 на
 сто.
  Нивото на безработицата в област Велико Търново е 10.33 на
сто, а в Русе е 10.38 на сто, като остават много близки до
средната стойност за страната.