Инвестициите се свиха с 14% спрямо 2009г.

БИЗНЕС
Частният сектор с 67% дял в закупуването,
но мениджърите намалят инвестициите с 28%
В обществения сектор се очаква увеличение 39%
Най-голям дял в инвестициите през 2010 г.
енергетичните и свързаните с водата отрасли (56.1%)
при които се очаква ръст спрямо 2009 г. от 6.5%
София, 16 април 2010г.
Свиване на инвестициите с около 14 процента спрямо
направените през 2009 г. показва инвестиционна бизнес анкета на
НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората
половина на март 2010 г, изпратена по имейла на bulgarica.com.
    Анкетата предоставя информация за реализираните инвестиции
на тези предприятия през 2009 г. и за инвестиционните им планове
за 2010 г.
    През 2009 г. разходите за придобиване на дълготрайни
материални и нематериални активи в промишлеността са в номинално
изражение с 34.3 процента по-малко спрямо предходната година,
посочват от НСИ.
    Делът на частния сектор в общия обем на очакваните разходи
за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи
през  2010 г. е близо 67 на сто. Мениджърите от този сектор
предвиждат намаление на инвестиционните си програми с около 28
процента спрямо 2009 г. В обществения сектор се очаква
увеличение  с близо 39 на сто.
    Според продуктовата ориентация на производството най-голям
относителен дял в очакваните инвестиции през 2010 г. формират
енергетичните и свързаните с водата отрасли (56.1 процента), при
които се очаква ръст спрямо 2009 г. от 6.5 процента. На второ
място по прогнозен обем на инвестициите (с 25.2 на сто
относителен дял) са отраслите, произвеждащи стоки за междинно
потребление, които предвиждат намаление с 27.3 процента спрямо
миналата година. Следват отраслите, произвеждащи хранителни
продукти и напитки с 8.8 на сто относителен дял в очакваните
инвестиции през 2010 г., като мениджърите от тези отрасли
предвиждат свиване на инвестиционните програми с 31.7 процета
спрямо 2009 г.