Българите пътуващи в чужбина намаляват с 26,4%

БИЗНЕС И УДОВОЛСТВИЕ
Увеличава се броят на пътувалите
с лична цел, и тези в страната
Екскурзиантите харчат 5 пъти 
повече "зад граница"
Бизнесмените 10 пъти повече 
от разходите в България
Най-много пътуват младите 
и работещите (25-44 год.)
Най-пасивни са пенсионерите над 65 год.
София, 16 април 2010г.
  По окончателни данни 1334.3 хил. български граждани са
пътували в страната или в чужбина през 2009 г., съобщиха от НСИ.

  В сравнение с предходната година общият брой на пътувалите,
на 15 и повече години, с лична цел се увеличава с 5.6 процента,
което се дължи изцяло на увеличения брой на пътувалите в
страната (с 11.6 процента), докато броят на пътувалите в чужбина
намалява с 26.4 на сто, сочат данните на националната статистика, изпратени ни по имейла.
  Основната част от пътувалите в страната или в чужбина са
посочили като причина за пътуването си "почивка и екскурзия" или
"посещение на близки". Относителният дял на пътувалите с цел
"почивка и екскурзия" в чужбина е 46.5 процента, а на пътувалите
в страната - 48.6 процента.
  През 2009 г. най-много са пътували хората на възраст 25-44
години - 45.9 процента от общия брой пътували с лична цел и 56.8
процента от пътувалите с професионална цел. Най-малък е делът
на пътувалите на възраст над 65 години - едва 7.3% от общия
брой пътували с лична цел.
  Структурата на разходите за туристически пътувания по видове
 през 2009 г. показва, че за туристически пътувания в страната
от всички разходи най-голям е относителният дял на разходите за
храна - 41.9 на сто, а за пътувания в чужбина - разходите за
транспорт, които са 31.4 на сто от общите разходи за пътуване
зад граница.
  През 2009 г. едно лице на 15 и повече навършени години е
похарчило средно 189.2 лева по време на своето лично пътуване в
страната, и 834.7 лева - за пътуване в чужбина. Разходите на
едно лице за професионално пътуване са 198.3 лева средно в
страната и 1689.3 лева - в чужбина, сочат данните на НСИ.