Университетите без държавата в конкуренция

Министър Игнатов: Крайно време беше
държавата да премахне опеката си върху
университетите и научните организации
"Сега ще се разбере кои са по-добрите"
"Ще се повиши качеството"
Отнемат титлата на "професори-преписвачи"

София, 15 април 2010г.
 Крайно време беше държавата да премахне опеката си върху
университетите и научните организации, каза министърът на
образованието Сергей Игнатов в кулоарите на парламента, след
като депутатите приеха на второ четене закона за развитието на
академичния състав.
 Според Игнатов българската академична общност е достатъчно
зряла и интегрирана в европейското пространство още преди
падането на Берлинската стена. С приемането на новия закон
университетите ще бъдат в състояние на неспокоен и състезателен
дух, коментира той и отбеляза, че сега вече ще се разбере кои в
научната общност са добри.
 Процедурата по придобиване на научна длъжност е много трудна,
така, както е разписано в закона, не мисля, че ще има "бум" на
професори, каза министърът в отговор на въпрос. Според Игнатов,
независимо, че по процедурите няма централна опека, ще се
повиши качеството.
 Игнатов посочи, че е автор на 80 процента на текстовете в
законопроекта. В кулоарите на парламента председателят на
Националния браншов синдикат "Висше образование и наука" към
КНСБ Лиляна Вълчева изрази подкрепата на синдикатите за закона и
поздрави министъра.
Висшата атестационна комисия ще се закрие до осем месеца
след влизане на закона за развитие на академичния състав в сила,
реши парламентът. Депутатите приеха изцяло на второ четене
новия закон, който ще замени досегашния закон за научните
степени и звания.
  Специализираните научни съвети ще трябва да прекратят
дейността си в шестмесечен срок от влизането на закона в сила. 
Активите и пасивите, както и архивът на Висшата атестационна
комисия ще преминат към Министерството на образованието,
младежта и науката. В едномесечен срок от влизане в сила на
правилника за прилагане на закона висшите училища и научни
организации са задължени да изготвят и приемат правилници за
условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности, като възрастта може да слезе до 23 години.
  Самостоятелните колежи няма да могат да провеждат процедури
за заемане на академични длъжности. Процедурите по заемане на
академични длъжности там ще се провеждат от висше училище или
научна организация, които извършват обучение в същата област на
висшето образование, въз основа на сключен договор със
съответния колеж.
  Приключилите процедури за придобиване на научна степен и за
заемане на академична длъжност ще могат да се обжалват пред
Арбитражния съвет на Националната агенция за оценяване и
акредитация, решиха депутатите. Този съвет ще се съставя за
всеки разглеждан спор.
  Според закона от академична длъжност и научно звание ще се
лишава учен, ако се установи, че трудовете му, въз основа на
които е придобил научна степен или е заел длъжността, са
написани от друг. Друго основание за отнемане на академична
длъжност и звание е ако защитата на дисертационния труд или
избирането на съответната длъжност е станало в процедура, в
която член на жури или на факултетен съвет е дал становище
вследствие на извършено престъпление, установено с влязла в сила
присъда.
  Ако на базата на тези основания се отнемат научната степен и
академичната длъжност, това ще се отрази на атестирането на
висшето училище или научната организация, провела съответната
процедура. Ще има отражение и при атестирането на членовете на
съответното жури, заемащи академични длъжности.