Българите продължават да намаляват

С 0,6% е намаляло населението 
на България през 2009 г. спрямо 
предходната година
Средната възраст се върти около 40-те
19,000 навън - 3,000 обратно в България
Половината напуснали Родината през 2009г. между 20-40 годишни

София, 24 март 2010г.
  Постоянното население на България в края на 2009 г. е 7 563 
710 души, показват данни на НСИ. В сравнение с предходната 
година населението е намаляло с 42 841 души, или с 0,6 на сто, в
 резултат на естествения и външномиграционния прираст. В общия 
брой на населението жените са 51,6 на сто. 
  Средната възраст на населението през 2009 г. е 41,8 години. 
През 2001 г. е била 40,4, а през 2008 - 41,7 години. 
  През миналата година са обработени 19 000 съобщения за 
промяна на настоящ адрес от България с адрес в чужбина и над 
3000 - за промяна на адрес от чужбина с настоящ адрес в 
България. Общият брой на хората, регистрирали настоящ адрес в 
чужбина, е 19 039, като 52 на сто от емигрантите са на възраст -
 20-39 години.
  През 2009 г. абсолютното число на естествения прираст 
(разликата между ражданията и умиранията) е минус 27 112, което 
е най-малкото намаление на населението в резултат на естествения
 прираст след 1993 година. 
  Председателят на НСИ Мариана Коцева съобщи на 
пресконференция, че през 2011 г. ще се състои преброяването на 
населението и на жилищния фонд. През този период подобно 
преброяване ще има и в останалите страни от ЕС. Преброяването ще
 става чрез интернет и по традиционния начин - чрез преброители.
 На този етап не е уточнено колко ще струва проучването, но 
заради кризата вероятно то ще бъде осъществено с по-малко 
средства. Бюджетът на предишното преброяване през 2001 г. е бил 
24 млн. лева. През септември тази година ще има пробно 
преброяване, за което вече са определени местата, съобщи Коцева.
  До 10 май НСИ ще внесе за одобрение в МС програмата за 
преброяването, която през април ще бъде предложена за обществено
 обсъждане. Идеята е да се включат и допълнителни проучвания 
като например за населението с увреждания или предложението на 
Столичната община да се изследва състоянието на обществения 
транспорт и на инфраструктурата на София. Интернет страницата на
 проучването ще е готова в края на април.
  До края на март се очаква премиерът да утвърди предложената 
от председателя на НСИ Централна комисия по преброяването.