220 българчета ще бъдат осиновени от чужденци

В международните осиновявания не само, че няма спад, а напротив - налице са активни и последователни усилия повече деца да намират родителска грижа и обич в семейна среда. FOTO: BTA

Правосъдното министерство е дало съгласие за деца на възраст над 7 години, от които 44 със здравословни проблеми

1188 деца чакат за осиновяване, като най-много кандидати за осиновители има от САЩ, Швеция и Италия

Българските семейства в чужбина се чувстват дескриминиран

В процентно съотношение България дава повече деца за осиновяване от Китай

Американско семейство с 19 осиновени деца – 2 от тях българчета

/for English scroll dawn/

София, 23 март 2010г. Министерството на правосъдието е дало съгласие за чуждестранно осиновяване на 220 деца на възраст над 7 години и със здравословни проблеми. Това стана ясно на конференция за процедурата за осъществяване на специални мерки за осиновяване на деца с тежки физически увреждания.

От тези 220 деца 44 са със здравословни проблеми, каза министърът на правосъдието Маргарита Попова. Тя добави, че 1188 деца чакат да бъдат осиновени. Най-много кандидати за осиновители има от САЩ, Швеция и Италия.

Според статистиката всички искат деца от 0 до 3 г., но такива се появяват много рядко в България, а ако идват, то имат сериозни заболявания. Което до някъде обяснява изборът на повечето от осиновяващите от чужбина, да вземат болни дечица. Което е полезно за всеки един, и най-вече за самите малчугани.

Министър Попова коментира пред журналисти, че промените в новия Семеен кодекс не са  достатъчни, за да се подобрят процедурите по осиновяване. По думите й, експертите от Министерството на правосъдието и от Асоциацията “Акредитирани организации за международни осиновявания” имат много добър диалог по между си и когато се съчетаят законът, желанието и професионалното му прилагане, резултатите са налице. Попова посочи, че в последно време международните осиновявания са се увеличили в пъти.

Въпреки че в България възпитателите се грижат за сираците, възможността те да заживеят в семейство, макар и зад граница, е за предпочитане. Фото: Сега

В процентно отношение отнесено към броят на населението България продължава да дава повече деца за осиновяване в чужбина отколкото Китай, държава, която се смята за основен източник, според международните статистики. Пропорционално съотношението е 7 пъти повече в полза на Балканската република. Ако това съотношение се отнесе към “белите нации”, то пропорцията е даже по-висока. Което е показател, не само за либералният режим за осиновяване в България, но и за грижите за децата и състоянието на родителите им в самата държава.

Оказва се, че Семейният кодекс, който е в сила от началото на октомври 2009 година затруднява българите, които живеят извън родината да осъществят такова благородно дело. Изначално трудното решение за осиновяване на дете се възпрепятства от тромава процедура, високи такси и дълго чакане.

„Преимуществено национално осиновяване има в повечето страни”, каза Росица Лазарова по Българското Национално Радио (БНР) през февруари тази година, която живее в Германия. И дава пример с тази страна, в която „едно дете може да бъде осиновено първо от немец, който живее в Германия. След това обаче право се дава на германските граждани, независимо къде живеят и на трето място са чужденците.” Според Росица Лазарова и останалите членове на гражданското сдружение за равни права при осиновяването на българчета, в собствената си Родина, те са изтласкани на трето място и правата им са приравнени с тези на чужденците, които искат да осиновят дете от България. В това гражданско сдружение има български семейства от САЩ, Англия, Германия, Швейцария, Испания, Канада и къде ли още не, чиято основна мечта е да дарят любов и семейство на българче, лишено от родителска грижа.

С много трудности се сблъскват българските семейства в чужбина при осъществяване на мечтата си да имат дете- българче. Росица Лазарова, член на организационния комитет на гражданското сдружение споделя пред БНР за Петицията за равни права при осиновяване и отвореното писмо, което те са адресирали до министъра на правосъдието, ресорния министър за българите в чужбина, правната комисия в НС и омбудсмана.

169 деца от домове са осиновени от чужденци през 2008 година. През 2007 г. техният брой е бил 85. Съветът по международните осиновявания през 2008 г. е разгледал 1064 досиета за осиновявания, при 283 за 2007 г. и 96 за 2006 г.

В международните осиновявания не само, че няма спад, а напротив – налице са активни и последователни усилия повече деца да намират родителска грижа и обич в семейна среда.

Само едно семейство с 19 осиновени деца в САЩ – 2 от тях българчета с тежки заболявания

В навечерието на Коледа 2009-та година, американска двойка осинови две българчета с тежки заболявания. Така семейство Брикс вече имат 19 осиновени деца, както и 5 собствени и 5 внуци. Непосредствено преди заминаването им за САЩ те говориха по телевизията бтв.

Пол и Джийн Брикс живеят близо до Вашингтон. Пол се занимава с компютри и работи за една от най-големите компании за електронни разплащания в щатите. Джийн е майка.

“Още от малка знаех, че един ден ще осиновя деца. Естествено не съм мислила, че ще са толко много. Така че за мен беше много естествено да пристъпя към осиновяване на дете”, споделя Джийн.

“Имаме пет собствени деца – четири момичета и едно момче, от 17 до 30 години. А това са нашите 18-то и 19-то осиновени деца”, каза Пол.

Двамата осиновяват първото си дете преди 26 години от Мексико. Днес той е 27-годишен мъж. Двамата се решават да вземат дете, не защото нямат собствени. Момчетата и момичетата, които осиновяват семейство Брикс са в категорията “деца със специални нужди”.

Ние вярваме в това, което правим, имаме нужда да се грижим за тях. Направили сме над 60 операции на децата, за които се грижим – на краката, на ръцете, всичко, в зависимост от това, какво е било необходимо. Това е нещото, което ни дава живот – да виждаме как те се подобряват с всеки изминал ден”, каза Пол.

Децата на семейство Брикс са от Мексико, Украйна и Русия.

Новите членове на семейството от България са 5-годишният Данчо, вече Ендрю, и 6-годишната Даяна, с новото име Джейн.

Ендрю (Данчо) е с вродена глаукома и тежка умствена изостаналост. Джейн (Даяна) не е диагностицирана. Не може да говори и е на нивото на развитие на 2-годишно дете. Заедно с Пол и Джийн в България бяха и Кейт и Джоузеф – също осиновени.

ENGLISH

220 Bulgarians will be adopted by foreigners

23.03.2010

By Eugene Vesselinoff

In international adoptions, not only that it will decline, but on the contrary – there are active and consistent efforts to find more children, parental care and affection in a family environment. FOTO: BTA

Justice ministry has given his consent for children over 7 years, of which 44 with health problems

1188 children waiting for adoption, as most candidates for adoptive parents is available from the U.S., Sweden and Italy

Bulgarian families abroad feel discriminatory

In percentage Bulgaria gives more children for adoption from China

American family with 19 adopted children – 2 of them Bulgarians

Sofia, 23 March 2010. Ministry of Justice has consented to foreign adoptions of 220 children aged over 7 years with health problems. This became clear at a conference on the procedure for implementing special measures for adoption of children with severe physical disabilities.

220 of these 44 are children with health problems, said Justice Minister Margarita Popova. She added that 1188 children waiting to be adopted. Most candidates for adoptive parents is available from the U.S., Sweden and Italy.

According to statistics, like all children from 0 to 3, but these appear very rare in Bulgaria, but if they come, it had serious illnesses. Which somewhat explains the choice of the majority of adoptive parents from abroad to take sick children. Which is useful for everyone, especially kids for themselves.

Popova said Minister told journalists that the changes in the new Family Code are not sufficient to improve the procedures for adoption. According to her, experts from the Ministry of Justice and the Association “accredited organizations for international adoptions” have very good dialogue with each other and when combined law, desire and professional implementation, the results are available. Popova said that recent international adoptions have increased several fold.

Although Bulgaria educators are caring for orphans that they may live in a family, albeit abroad, is preferable. Photo: Now

In percentage terms relative to the population, Bulgaria continues to give more children for adoption abroad than in China, a country which is considered a major source, according to international statistics. Proportion was 7 times more in favor of the Balkan republic. If this ratio refer to the “white nations”, the proportion is even higher. Which is an indicator not only for liberal regime for adoption in Bulgaria but also in caring for children and their parents’ status in the country itself.

It turns out that the Family Code, in force since the beginning of October 2009 makes it difficult to Bulgarians living outside the country to implement such a noble cause. Fundamentally difficult decision to adopt a child is hindered by cumbersome procedures, high fees and long waits.

“Priority national adoption in most countries,” said Rosica Lazarova the Bulgarian National Radio (BNR) in February this year, who lives in Germany. And by example in this country, in which “one child may be adopted first by German who lives in Germany. However, it may then be given to Germany citizens wherever they live and the third are foreigners. “According to Rosica Lazarova and other members of the civic association for equal rights in adoption of the Bulgarians in their homeland, they were driven out of third place and rights are equivalent to those foreigners who want to adopt a child from Bulgaria. This is a civil association of Bulgarian families in the USA, England, Germany, Switzerland, Spain, Canada and where I have not yet whose main dream is to love and donate to a Bulgarian family, deprived of parental care.

With the many difficulties faced by Bulgarian families abroad in the realization of his dream to have a Bulgarian child. Rosica Lazarova, a member of the organizing committee of civil association says BNR to petition for equal rights in adoption and the open letter they addressed to the Minister of Justice, the line Minister for Bulgarians Abroad, the legal committee in the National Assembly and the Ombudsman.

169 children from homes are adopted by foreigners in 2008. In 2007 their number was 85. Council on International Adoptions in 2008 examined 1064 records for adoptions at 283 for 2007 and 96 in 2006

In international adoptions, not only that it will decline, but on the contrary – there are active and consistent efforts to find more children, parental care and affection in a family environment.

Only one family with 19 adopted children in the United States – 2 of them with serious illnesses Bulgarians

On Christmas Eve 2009, an American couple adopt two Bulgarians with serious diseases. So Brix family now have 19 adopted children and 5 grandchildren and 5 own. Just before their departure for the United States, they spoke on television BTV.

Paul and Gene Brix live near Washington. Paul deals with computers and worked for one of the largest electronic payment companies in the states. Jeanne is the mother.

“From the little I knew that one day they will adopt children. Naturally I did not think I have a lot of Talk. So for me it was very natural to proceed to the adoption of a child, “says Gene.

“I have five children of her own – four girls and one boy, 17 to 30 years. And this is our 18th and 19th adopted children, “said Paul.

Both adoptions her first child 26 years ago from Mexico. Today he is 27-year-old man. They decide to take the child, not because I do not own. Boys and girls who Brix family adoptions are in the category “children with special needs.”

“We believe in what we do, we need to take care of them. We have over 60 operations on children under his care – the legs, arms, all depending on what was needed. This is what gives us life – to see how they are improving with each passing day, “said Paul.

Children of the Brix family are from Mexico, Ukraine and Russia.

New family members from Bulgaria are 5-year-old Dancho now Andrew and 6-year-old Diana, a new name Jane.

Andrew (Dancho) with congenital glaucoma and severe mental retardation. Jane (Diana) was not diagnosed. Can not speak and the rate of growth of 2-year-old child. Together with Paul and Gene were in Bulgaria and Kate and Joseph – also adopted.