Удължават старите паспорти

Валидността на документите без електронен носител на данни
може да бъде удължена еднократно до 1 декември 2010г. 
От днес до края на март няма да се издават никакви 
Не е задължителна подмяна на валиден стар паспорт с нов биометричен
София, 15 февруари 2010г.
 От 12 февруари 2010 г. беше обнародван новият Правилник за издаване на
 българските лични документи, съобщава сайтът на Външно министерство.
  Съгласно преходните и заключителни разпоредби на Правилника
 "Срокът на валидност на паспорта без електронен носител на
информация може да бъде продължен еднократно за срок до 1
декември 2010 г. от дипломатическите и консулските
представителства на България в чужбина, като за това се
уведомява органа, който го е издал."
  Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да се
обърне към представителствата на България в чужбина с молба за
продължаване валидността на паспорт без електронен носител на
информация (стар вид), като този срок може да бъде продължен
еднократно до 1 декември 2010 година.
  Срокът на валидност на паспорта не се продължава в случай,
че документът е нередовен съгласно з 1., т. 2 от Допълнителните
разпоредби на Закона за българските лични документи. Срокът на
валидност може да бъде продължен само в случай, че той не е
изтекъл към датата на полагане на подписа на длъжностното лице
на стр. 3 от паспорта.
  Дирекция "Консулски отношения" на МВнР напомня, че МВР
официално обяви датата 29 март 2010 г. като начало за прием на
заявления за издаване на лични документи от новия вид. В тази
връзка от днес /15 февруари/ дипломатическите и консулски
представителства на България в чужбина са преустановили
приемането на заявления за издаване на български документ за
самоличност - паспорт, като при спазване на посочените по-горе
условия, българският гражданин може да поиска продължаване срока
 на валидност еднократно до 1 декември 2010 г. на паспорт без
електронен носител на информация, или издаването на временен
паспорт.
  Също така след 15 февруари българските представителства в
чужбина ще продължат да приемат заявления за издаване на лична
карта и свидетелство за управление на МПС, но не и на паспорт
без електронен носител на информация.
  От 29 март 2010 г. в дипломатическите и консулски
представителства на България в чужбина, в които има изградени
биометрични гишета, ще започне прием на заявления за издаване на
 лични документи от новия вид.
  Дирекция "Консулски отношения" напомня на българските
граждани, че българските лични документи са валидни до
изтичането на срока им, като не съществува задължение за подмяна
 на документи от стария вид с документи от новия вид.
ПРИПОМНЯМЕ:
Спират старите – пускат новите български документи
Всички дипломатически служби в САЩ ще издават новите паспорти
Щатските визи при новият посланик в София

1 comment for “Удължават старите паспорти