30% пада външнотърговският стокообмен на България

FOTO; WIKI

БИЗНЕС

Стойността на внесените стоки е с почти 42% по-голяма от стойността на изнесените

С над 9.7 млрд.лева намалява отрицателното външнотърговско салдо на България за 2009 г. спрямо 2008 г.

София, 11 февруари 2010г. Външнотърговското салдо на България (износ FOB – внос CIF) за периода януари – декември 2009г. е отрицателно и възлиза на 9.6 млрд. лева, което е с над 9.7 млрд. лева по-малко от салдото за 2008 година, съобщиха от Националният статистически институт.

По цени  FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) отрицателното салдо възлиза на 8 млрд. лева.

През всичките месеци на 2009 г. външнотърговското салдо е отрицателно. Най-голямо е отрицателното салдо през март и април.

Външнотърговският стокообмен на България  за  периода януари – декември 2009 г. по предварителна оценка възлиза на 55.7 млрд. лв. по текущи цени. В сравнение с предходната година намалението е с 29.3%.

През 2009 г. са изнесени стоки за 23 млрд. лв. и спрямо 2008г. износът намалява с 22.5%.

Внесени са стоки  (по цени CIF) за 32.7 млрд. лв., или с 33.4% по-малко от предходната година, като тенденцията вносът да е по-голям от износа се запазва и през 2009 година.

Стойността на внесените стоки е с почти 42% по-голяма от стойността на изнесените.

Наблюдаваната през последните години тенденция стокообменът през последното тримесечие да е най-голям се запазва и през 2009 година.

Най-много стоки са изнесени през четвъртото тримесечие на 2009 г. – 28 на сто от годишния стойностен обем, а при търговията с трети страни делът на този период е 29.8 на сто. И при вноса най-голям стойностен обем има през четвъртото тримесечие на 2009 г. – 26.1 на сто от годишния внос.

Запазва се тенденцията от последните години основен търговски партньор на България да бъде Европейският съюз.