Въвеждат парични преводи в реално време

БИЗНЕС
От 1 февруари БНБ и националната банкова общност
се присъединяват към трансевропейска
автоматизирана система

София, 22 януари 2010г.
  От 1 февруари Българската народна банка и националната
банкова общност се присъединяват към трансевропейската
автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи
в реално време в евро "Таргет 2", съобщи БНБ.
  От финансовата институция посочват, че това е значима стъпка
 по пътя към интеграцията на България с европейския финансов
пазар и платежни инфраструктури, станала възможна след успешния
проект за присъединяване.
  В националния системен компонент на "Таргет 2" се включват
БНБ и 16 банки участници, както и спомагателната система за
обслужване на клиентски преводи в евро на стойност до 50 000
евро, предназначени за изпълнение в определен момент. В
присъединяването на националната банкова общност в
автоматизираната система участват общо 23 държави от Европейския
 съюз, от които 6 са страни извън еврозоната.
  БНБ, като централна банка, оперира с автоматизираната
система, администрира Националното бюро за услуги на системата и
 отговоря за бизнес взаимоотношенията с участниците в компонента
 и за координацията с Европейската централна банка и участващите
 централни банки.
Присъединяването към автоматизираната система улеснява процеса
на съединяване с европейските платежни системи и пазар в
изпълнение на стратегията на БНБ в областта на платежните
системи, насочена към намаляване на системния риск и създаване
на условия за интегриране с платежната система на еврозоната.
  Участието в автоматизираната система осигурява съвременни
механизми за стабилност и непрекъсваемост на бизнес процесите.
От икономическа гледна точка присъединяването оказва влияние
върху банките, спомагателните системи, както и върху крайните
потребители на платежни услуги.
  На банките на територията на страната, участващи през
националния системен компонент, се предлага услугата "преводи в
евро в реално време", което повишава сигурността и намалява
времето за извършване на преводи в евро към банки от страните от
 европейското икономическо пространство, пише в съобщението.
Участието в системата дава възможност за използване на
предимствата на ефективните механизми за сетълмент и управление
на ликвидността, предлагани от автоматизираната система.
  За платежните системи за малки плащания участието в
автоматизираната система ще даде възможност за повишаване на
конкурентоспособността и разширяване полето на дейност,
осигурявайки услуги в евро, съобразени с изискванията на банките
 и техните клиенти. Банките и платежните системи на територията
на страната ще имат възможност да участват при еднакви ценови
условия в съвременна платежна система с модерна техническа
инфраструктура, функционалност и организация, както и
изключително висока степен на сигурност и ефективност.
  Системата предлага съвременни механизми за следене и
управление на ликвидността в евро, ефективност на разходите и
високо ниво на услугите, което оптимизира платежния процес и
повишава бързината и сигурността при извършването на преводи в
евро за клиентите на банките.
"Тежеста" на Еврото в България и по Света се увеличава след въвеждането
 на новите експресни преводи. 
Днес 22 януари 2010г. 1 Евро се разменя за 1,4136 Щатски долара или 
за 1,95585761 Български лева. 
Прогнозите са за продължение на покачването на Еврото 
спрямо американската валута.