Българите пътуват по-малко в чужбина

София, 28 декември 2009г.
  Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2009
 г. са 295.7 хиляди или с 21.8 на сто по-малко в сравнение с
ноември 2008 година, съобщиха от пресцентъра на НСИ.
  Увеличение на пътуванията е регистрирано само към
Португалия - с 45.7 на сто и Турция - с 14.9 на сто.
   Намаляват пътуванията към всички останали наблюдавани
страни, като най-голям е спадът на пътуванията към Ирландия - с
96.2 на сто, Япония - със 78.0 на сто, Израел - с 62.9 на сто,
Швеция - с 55.5 на сто, Дания - с 49.0 на сто, Франция - с 48.5
на сто, следвани от Унгария - с 48.2 на сто, Русия - с 47.4 на
сто, Австрия - с 47.4 на сто, Белгия - с 44.9 на сто, Словакия -
 с 40.6 на сто, Гърция - с 39.9 на сто, Украйна - с 39.1 на сто,
 Германия - с 36.9 на сто, Италия - с 36.0 на сто, Чехия - с
35.9 на сто.
  Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на
български граждани в чужбина формират тези със служебна цел -
44.9 на сто, следвани от пътуванията с цел гостуване - 27.4 на
сто, почивка и екскурзия - 23.1 на сто и други - 4.6 на сто.
  Посещенията на чужденци в България през ноември 2009 г. са
338.8 хиляди и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 8.9 на
сто.
  От страните - членки на Европейския съюз по-малко посещение
у нас са реализирали гражданите на Ирландия - с 34.6 на сто,
Италия - с 25.1 на сто, Швеция - с 19.5 на сто, Финландия - със
17.6 на сто и Румъния - с 16.9 на сто. Същевременно
по-съществено увеличение е регистрирано на посещениятаeот
Испания - с 10.1 на сто, Полша - с 9.3 на сто, Словения - със
8.5 на сто и Чехия - със 7.2 на сто.
  От групата "Други европейски страни" най-голямо е
намалението на посещения на граждани от Сърбия - с 22.5 на сто,
Македония - със 17.9 на сто и Норвегия - с 13.5 на сто, докато
за граждани на Украйна е регистрирано увеличение - с 6.2 на сто.

  През ноември 2009 г. транзитно преминаващите формират
най-голям относителен дял от общия брой посещения - 36.0
процента, следвани от посетилите страната чужденци с цел почивка
 и екскурзия - 26.6 на сто, със служебна цел - 19.0 на сто, по
други причини - 15.5 на сто, и гостуване - 2.9 на сто.