Продават Държавни Ценни Книжа

БИЗНЕС
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ОРГАНИЗИРА
ДОПЪЛНИТЕЛЕН АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА 5-ГОДИШНИ ДЦК НА 28.10.2009
г.

22.10.2009 г.

Министерството на финансите взе решение за провеждане на
допълнителен аукцион на 28.10.2009 година, който не е
предварително заложен в Емисионния календар за месец октомври
2009 година. Ще бъдат предложени за продажба 5-годишни ДЦК от
емисия с ISIN BG 20 300 09 117 с падеж 18.02.2014 година  в обем
 от 30 млн. лева.
Тенденцията, която се наблюдаваше на проведените аукциони за
продажба на дългосрочни ДЦК през месец септември, продължи
проявлението си и на проведения на 19.10.2009 година аукцион за
продажба на ДЦК с ISIN BG 20 300 06 113 с приблизителен
остатъчен матуритет 1 година и 2 месеца. Беше отчетен много
висок интерес както от банки първични дилъри, така и от техни
клиенти (пенсионни фондове, договорни фондове, застрахователни
дружества и др.). Подадените заявки надхвърлиха предложеното
количество близо 4 пъти. Коефициентът на покритие на аукциона е
3,91 и това е най-високият от декември 2006 г. досега.
Запази се тенденцията за намаляване на постигната доходност на
първичния пазар на ДЦК. Средната одобрена доходност на аукциона
е 3,74 процента, като спредът в сравнение с котировките на
вторичен пазар на германски съкровищни облигации (бундесбондове)
 със същия приблизителен остатъчен матуритет е в рамките на 260
базисни точки, което е най-ниският спред, постигнат на първичен
пазар спрямо бундесбондовете от началото на 2009 година. Тази
тенденция е повлияна главно от демонстрираните категорични
намерения от страна на правителството за провеждане на гъвкава и
 адекватна на финансовата ситуация емисионна политика за пазарно
 финансиране на заемните нужди на държавата, както и от доброто
състояние и високата ликвидност на финансовата система в
страната.
През последните два месеца се наблюдават положителни индикации
за промяна на пазарната среда в България. Рисковата премия на
Република България, като емитент на суверенен дълг, измерена
чрез показателя CDS спред (цената на протекция от
неплатежоспособност), регистрира рекордно ниски стойности за
последната година - 185 базисни точки на 23.09.2009 г., при
най-висока стойност от 698 базисни точки на 09.03.2009 г. (193
базисни точки на 19.10.2009 година). От началото на годината
цената на краткосрочния левов ресурс, измерен чрез индекса
ЛЕОНИА, базиращ се на представителна част от сключените овърнайт
 депозити, намаля от нива над 4 процента до 0,60 процента на
16.10.2009 г. което прави инвестицията в правителствени ценни
книжа ниско рискова и много атрактивна.
Условията за предстоящия аукцион са обявени на интернет
страницата на БНБ - www.bnb.bg/ "Фискални услуги"/ "Електронна
система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК"/

"Информация за аукциони за ДЦК"