Вдигат данъците на недвижими имоти

АКО ИМАТЕ ИМОТ И БИЗНЕС В/СЪС БЪЛГАРИЯ
Променя се и закона за коорпоративното подоходно облагане, както и даренията и счетоводството
Нови изисквания за акцизите по границите 
Митничарите се явяват на матура


Проект на Закон за българските общности извън Република България/АБЧ, 07.05.2009/, Раздел III Трайно установяване на лица от български произход с чуждо гражданство на територията на Република България: 

До 30 Юни 2010 задължително трябва да декларирате - на 1 Януари 2011 влизат в сила новите изменения на Закона за местните данъци и такси
 София, 14 октомври 2009г. Министерският съвет одобри предложения за изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, съобщи правителствената информационна служба.
 Промените предвиждат да се увеличат горните граници за определяне на размера на данъка върху недвижимите имоти от 2 на хиляда на 2,5 на хиляда (промила), а на данъка при придобиване на имущество - от 2,6% на 3% (процента-на сто). Имотите с данъчна оценка до 1680 лв. няма да бъдат облагани.
 Променя се и начинът на определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията. Досега тя беше отчетната им стойност. След влизане в сила на промяната за данъчна оценка ще се счита по-високата стойност между отчетната стойност и данъчната оценка.
Това изменение ще влезе в сила от 1 януари 2011 г., тъй като до 30 юни 2010 г. отчетната стойност и данъчната оценка трябва да бъдат задължително декларирани.
 Недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях ще се облагат с данък при придобиване на имущества. С данък при придобиване ще се облагат и моторните превозни средства, включени в активите на предприятие, което се прехвърля или преобразува без промяна на правната форма.
 Със законопроекта се разширяват правомощията на служителите на общинската администрация. Освен правата на органи по приходите, те ще имат и част от правомощията на публични изпълнители на НАП в обезпечителните производства. Промяната е с цел да се подобри събираемостта на местните данъци.Щастлива Евро-бизнес дама, след новите промени в законите на България. ФОТО: Роден турист от САЩ.

Щастлива Евро-бизнес дама, след новите промени в законите на България. ФОТО: Роден турист от САЩ.

Министерският съвет одобри предложения за промени в Законa за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/,
съобщи правителствената информационна служба. Предвижда се чуждестранните юридически лица от ЕС и Европейското икономическо пространство да получават право на избор за преизчисляване и възстановяване на част от удържания данък при източника. Всички данъкоплатци - местни и чуждестранни, които предприемат сделки, водещи до отклонение от данъчно облагане, ще бъдат третирани за данъчните цели по един и същи начин. Отменя се данъчното облекчение за предприятия, които извършват големи инвестиции в определени отрасли - селско стопанство, преработвателна промишленост, производство, високи технологии и инфраструктура. Премахва се изискването за подаване на годишен финансов отчет, като вместо него предприятията следва да подават в НАП годишен отчет за дейността. Данъчно задължените лица, които не са извършвали дейност и не са отчели приходи или разходи, няма да подават годишен отчет за дейността си. Т.е. премехват се "празните декларации", които задължително се подаваха до сега независимо дали има дейност. Същото положение, както тук в САЩ. Към кръга на лицата, в полза на които направено дарение може да служи за данъчно облекчение, се добавят центровете "Фонд за асистирана репродукция" и "Фонд за трансплантация". Направени са предложения за промени в Закона за счетоводството и Закона за регистъра БУЛСТАТ. Съгласно правото на ЕС, чуждестранните лица от ЕС и Европейското икономическо пространство, които осъществяват дейност в България при условията на свободно предоставяне на услуги, не следва да водят счетоводство и да се регистрират в регистъра БУЛСТАТ (индетификационният фирмен номер, добре познат ни от САЩ). Направена е промяна в Закона за счетоводството. Съгласно Директива 2009/49/ЕО държавите от Общността следва да освободят предприятията-майки от задължението да изготвят консолидиран финансов отчет, когато те притежават несъществени дъщерни предприятия. Предлага се промяна в Кодекса за социално осигуряване, освобождаваща от облагане с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане приходите на лица, регистрирани в ЕС и Европейското икономическо пространство, които осъществяват доброволно осигуряване, доброволно осигуряване за безработица и/или за професионална квалификация.

Внимавайте как попълвате митническите декларации за внос от САЩ! Или как ги частна агенция около митницата прави това! Предимствата са САМО за евро-стоките и може да имате неприятност. ето един пример на 

Министерският съвет одобри предложения за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, съобщи правителствената информационна служба.
  Измененията могат да се класифицират в три основни групи.
  Първата е във връзка с поетите ангажименти за достигане на минималните за ЕС размери на акцизите за различните видове стоки.
  Втората въвежда принципите и изискванията на Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО.
 Третата група предложения съдържа мерки за борбата със "сивата" икономика и за осъществяването на митническия контрол.
  Във връзка с поетите ангажименти за достигане на минималните за Общността размери на акцизната ставка за различните видове акцизни стоки, с проекта се предлага увеличаване на акцизните ставки, както следва - за керосина - от 565 лв. за 1000 литра на 600 лв. за 1000 литра; за електрическата енергия за стопански нужди - 1.40 лв. за 1 мегават час на 2.00 лв. за 1 мегават час; cigarettes_moneyза цигарите - увеличение от 41 лв. за 1000 къса + 40.50% от продажната цена на 74 лв. за 1000 къса + 36% от продажната цена. (Бел.ред. 1000 къса са 1000 цигари, което прави  50 кутии, или 5 стека. Един ТИР побира по 10 тона и в зависимост от вида на цигарите около 900-960 мастер бокса по 50 стека. Преди време в ОБЗОР ви обаснихме каква е "голямата игра" Още четете на този линк: Ще пушите ли в България – няма проблем! „Шампион“ на „черния“ пазар
  Въвежда се минимален общ акциз върху цигарите в размер на 137 лв. за 1000 къса, което означава, че размерът на общият акциз (специфичен + пропорционален) за 1000 къса не може да бъде по-нисък от 137 лв. за 1000 къса.
 Директива 2008/118/ЕО влиза в сила от 1 април 2010 г., като държавите в ЕС са длъжни да въведат разпоредбите до 1 януари 2010 г. Целта на директивата е засилване на борбата срещу данъчни измами, премахването на определени данъчни пречки при свободното движение на акцизни стоки между държавите в Общността чрез опростяване и осъвременяване на акцизните процедури и чрез компютъризиране на движението и контрола на акцизните стоки чрез Системата за движение и контрол на акцизните стоки (EMCS - Excise Movement and Control System).
 Предвидени са законодателни промени във връзка с осъществяване на контрола от митническите органи и мерките за борбата със "сивата" икономика, сред които отмяна на режима за възстановяване на акциза върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя; въвеждане на система за продажба на маркирани горива - газьол и керосин, използвани за отопление и обработка на земеделска земя, с акцизни ставки от 50 лева за 1000 литра; въвеждане на задължение към лицата, които ще освобождават за потребление маркирани горива, да разполагат със заверен документ.
 Предвижда се с цел засилване на административния контрол да се въведат по-строги административно-наказателни разпоредби и да се увеличат правомощията на митническите органи.
 Във връзка с отстраняване на проблеми, възникнали при прилагането на закона, са направени предложения с редакционен и правно-технически характер, които целят прецизиране на законовите текстове и терминологично съответствие с европейските актове.

CustomsМИТНИЧАРИТЕ СЕ ЯВЯВАТ НА МАТУРА Общо 2068 служители са се явили в рамките на три дни на тестовете за проверка на професионалната компетентност на специализираната митническа администрация от цялата страна, съобщиха от агенцията "Митници". Други 98 митнически служители са били включени в списъците, но не са се явили на теста. Най-много са отсъстващите от София - общо 55-ма за трите дни. Статистиката е показала, че основните причини за неявяване са отпуск за гледане на дете, командировки за мисии в чужбина и отпуск по болест. За служителите, явили се на теста, но не постигнали необходимия минимум от 20 верни отговора, не се предвижда поправителна сесия. Летище София е единственото в България, което поддържа и развива широка мрежа от целогодишни полети по разписание. Над 70% от полетите и около 90% от пътниците се падат на международните редовни линии. Първата летателна площадка в София се е намирала на територията на днешната централна ж.п. гара.През 1922 г. се поставя началото на търговските въздушни превози. Успешно са осъществени пробни полети за доставка на пощенски пратки само по два маршрута в страната, които трасират първите вътрешни линии. По-късно, България е една от първите страни, подписали основополагащата Чикагска конвенция за гражданско въздухоплаване. 16 септември 1937 г. е рождената дата на Летище София.

Летище София е единственото в България, което поддържа и развива широка мрежа от целогодишни полети по разписание. Над 70% от полетите и около 90% от пътниците се падат на международните редовни линии. Първата летателна площадка в София се е намирала на територията на днешната централна ж.п. гара.През 1922 г. се поставя началото на търговските въздушни превози. Успешно са осъществени пробни полети за доставка на пощенски пратки само по два маршрута в страната, които трасират първите вътрешни линии. По-късно, България е една от първите страни, подписали основополагащата Чикагска конвенция за гражданско въздухоплаване. 16 септември 1937 г. е рождената дата на Летище София.

ПОВЕЧЕ БИЗНЕС - ПО-МАЛКО ПЪТНИЦИ
Общо 314 792 пътници са преминали през двата терминала на летището в София през август, съобщиха от аерогарата, цитирани от БТА. Това е с 5.5% по-малко от обслужения рекорден брой пътници /333 230/ през август 2008 г. Регистрираните кацания и излитания на самолети са общо 4031, което е с 460 под техния брой за същия месец година по-рано. Тенденция към известна стабилизация се наблюдава в товарните превози - 1190 тона обработени товари и поща през август 2009 г. спрямо 1366 тона през август 2008 г. Това според ръководството на летището дава основание за оптимизъм след тревожния юли, отбелязал спад от 33 на сто.

1 comment for “Вдигат данъците на недвижими имоти