Нови такси за документи в България

Определен е размерът на таксите, събирани по Семейния кодекс

bg pariСофия, 16 септември 2009г. С промени в два документа - Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, и в Тарифа номер 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, правителството определи размера на таксите, регламентирани с новия Семеен кодекс, съобщи правителствената информационна служба.
    Съгласно кодекса, Агенцията по вписванията събира такси за извършване на справки и удостоверения по регистъра на имуществените отношения на съпрузите. Устната справка по лице или акт за сключен граждански брак е 3 лв. Ако се иска разпечатка на справката, то таксата е 2 лв. за първа страница и по 50 ст. за всяка следваща. Неприсъствената справка, предавана чрез отдалечен достъп, е 1 лв.
    В Тарифа номер 1 се пренася досегашната такса от 50 лв. за даване на съгласие от министъра на правосъдието за осъществяване на международно осиновяване. Таксата за разглеждане на заявление за издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване е 300 лв.
   Въвежда се нова такса - за издаване на документ за юридическа правоспособност. Нейният размер е 12 лв. (6 лв. за дубликат). Тя е аналогична на таксите, събирани за издаване на удостоверения и свидетелства за правоспособност в други тарифи.
   Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2009 г.