Намират НЕВОЛЯТА

Дарение на книги и учебници за училищата в Лос Анджелес и Чикаго направиха родолюбиви българи преди началото на учебната година. Дарителите са използвали пътуването си до България за лятната ваканция, за да пренесат материалите за децата. Част от даренията за Ел Ей, 30 голями стенни карти на историята на България, вече красят учебната зала в Храм

Какво се изисква за едно дарение по закон?

Да повикате неволята, казва бащата на синовете си в една българска приказка. И след това те сами свършили работата си. Понякога тази формула не работи. Тогава хората имат проблем. Или пък намират НЕВОЛЯТА. Или по-точно тя намира тях.  В Америка тези неща са ни познати. За радост, нещо започва да се случва и в България. Ще ви разкажем за две събития, които се случиха само за ден. Благословията си и оценката – дайте вие. Както и вашите мисли за бъдеще!

Народа отваря врати на Църква Плевен, 23 август 2009г. Жителите от плевенското село Телиш възстановяват вековния православен храм "Свети Димитрий" в селището със свои дарения. Светата обител, която има вековна история, се нуждае от сериозна реставрация, затова помагат със средства и спомоществователи. Трети месец са посветили времето си за възстановяване стенописите на църквата двама зографи от Плевен Владимир Андреев и Любомир Йотов. Част от иконописта се очаква да бъде
възстановена в пълния й блясък до края на сезона. През следващата година се предвижда реставрационната дейност да продължи, за да се достигне куполът на църквата. За целта ще се търсят още средства, уточниха инициаторите за възстановяването на храма. Отец Георги не спира църковните служби, а миряните виждат как светата обител се променя пред очите им с всеки изминал ден.
Бизнес строи къща за пострадали - Бизнесменът Борислав Великов дари средства на семейство със съборена от ТИР къща Монтана, 23 август. Бизнесменът Борислав Великов дари 500 лева на семейство Красимира и Иван Трайкови от монтанското село Студено буче. Средствата са за възстановяване на къщата на семейството, която беше разрушена на 28 юни т.г. от врязал се в нея ТИР. Великов заяви, че е прочел за инцидента с пияния шофьор на ТИР и съборената къща в Студено буче в пресата и веднага е решил да откликне. Той очаква и други бизнесмени да помогнат на пострадалото семейство, което по чудо оцеля след катастрофата. Кметът на Студено буче Петър Александров дари 200 лева, събрани от съселяните в помощ на семейство Трайкови. Пострадалите споделиха, че до момента никой не им е помогнал със средства да възстановят дома си.


Дарение от пособия за рисуване и писане направи Дарик радио – Шумен на малчуганите в Дом за деца. Отделно частни дарители също дариха ученически пособия. Чрез дарението децата ще могат да подготвят рисунки, с които да участват в конкурс. В него ще могат да участват деца от 1 до 8 клас. За по-големите деца, които не могат да се включат в конкурса, бяха осигурени награди, освен за рисунка, и за написване на есе. ФОТО: Община Шумен

Дарение от пособия за рисуване и писане направи Дарик радио – Шумен на малчуганите в Дом за деца. Отделно частни дарители също дариха ученически пособия. Чрез дарението децата ще могат да подготвят рисунки, с които да участват в конкурс. В него ще могат да участват деца от 1 до 8 клас. За по-големите деца, които не могат да се включат в конкурса, бяха осигурени награди, освен за рисунка, и за написване на есе. ФОТО: Община Шумен

ЩО Е ДАРЕНИЕ?
Дарението е договор, с който едно лице "дарител" прехвърля веднага и безвъзмездно нещо на друго лице "дарен", което го приема. Дарението може да бъде отменено, ако дареният убие, опита се да убие или набеди дарителя в престъпление или го обиди. Дарението е едностранен договор, защото задължение възниква само за дарителя. Модалитетите(условия, срок, тежести) при дарение са по-скоро с морален характер (според съдебната практика на САЩ и Р България), тъй като дарителя няма право да развали дарението, освен при посочените условия. Движими вещи се даряват с предаването им.
Повечето изисквания за дарения съвпадат в САЩ и България. Особено за получателите на дарение, т.е. какви трябва да бъдат те, за да получите данъчно облекчение, казано "по емигрантски" - да си отбиете от таксите.
Българската държава е определила лицата, ползващи данъчни облекчения за дарения, размера на облекченията и условията за тяхното ползване в два закона:
 • Закон за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ)
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
За индивидуалните дарители Размер на данъчните облекчения Законът за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) определя данъчно облекчение за направено дарение до 10% от облагаемия годишен доход.
За да се ползва данъчното облекчение, дарението трябва да бъде направено в полза на следните получатели:
- образователни и здравни заведения и организации, лечебни заведения;
- юридически лица, регистрирани по закона в градовете (city, county, federal) които не са търговци, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни, културни и спортни цели;
- регистрираните в страната и в общините (city, county, federal)изповедания;
- фондове за подпомагане на хора с увреждания и пострадали от природни бедствия
- Българския и Американския червен кръст;
- подпомагане на социално слаби, хора с увреждания, деца с увреждания или без родители
- възстановяване и опазване на исторически и културни паметници;
- културни институти или за целите на културния, образователния или научен обмен по спогодбите, по които Р България и САЩ са страна;
юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. В САЩ - Non-profit organization 501.c;
- учредените и предоставените стипендии за обучението на ученици и студенти в българските и американските училища, колежи и университети;
- общините (city, county).
- фонд “Енергийна ефективност” (Green line)
- център “Фонд за лечение на деца” (Kids care)
Как се доказва и оформя дарението – необходими документи 

Практиката показва съществуването на неясноти по отношение на данъчното третиране на даренията. Териториалните подразделения на данъчната администрация приемат за извършени онези дарения, за които има следните документи:
 • Договор за дарение или Свидетелство за дарение със същия смисъл;
 • Доказателство, че договорът е действително реализиран, т.е. дарението е предадено и прието, като например:
  - документи за банков превод
  - разходни и приходни
  - приемо-предавателен протокол
Имуществено дарение се отчита с:
 • договор за дарение или свидетелство за дарение +
 • приемателно-предавателен протокол за получените вещи.
Пари, платени в брой се отчитат с:
 • Договор за дарение или свидетелство за дарение +
 • протокол за дарението или приходен касов ордер от счетоводството на организацията, която е получател на дарението.
Пари по банков път се отчитат с:
 • Договор за дарение или свидетелство за дарение +
 • заверени от банката платежни нареждания за наредителя и банкови парагони (извлечения) за получателя.
Дата на дарението За да бъде ползвано облекчението за дарение, актът на дарение трябва да бъде с дата в рамките на отчетения период (обикновено предходната година).
Ако даренията са движими или недвижими вещи или се учредяват или прехвърлят ограничени вещни права върху тях, за дата на извършване на дарението се счита датата на получаването, съответно на сключването на сделката и прехвърлянето на имота или правата върху него. Реквизити на договора за дарение Договорът за дарение, както и Свидетелството за дарение са изключително важни за доказване на дарението и тяхното съставяне следва да спазва законовата форма. Реквизитите на договорът за дарение са определени в Закона за задълженията и договорите.
За да бъде признат от данъчните власти, Договорът за дарение трябва да съдържа следните задължителни реквизити:
 • име, адрес и данни на дарителя;
 • име, адрес и данни на надарения;
 • имена и длъжности на представляващите дарителя и надарения (ако са юридически лица);
 • сумата на дарението - изписана с цифри и с думи;
 • дата;
 • подписи на дарителя и надарения.
Възможно е в договора за дарение да бъде отбелязано предназначението на дарението. Ако нестопанската организация, получател на дарението, задържа минимална част от дарението за администриране, е добре да се запише размерът на тази сума. Обикновено в договора за дарение надареният се задължава изрично да уведомява дарителят за изразходването на дарената сума.
За полученото дарение организацията може да издаде Свидетелство за дарение. В него се вписва сумата или предмета на дарението и се изразяват благодарности. Свидетелството има подходящо художествено оформление и е израз на благодарност на организацията към дарителя. Освен пред данъчните органи свидетелството е подходящо и за публично излагане в кабинета на дарителя, повод за гордост от направеното добро. Данък, дължим от дарителя Има само един случай, в който дарителят дължи данък върху направеното дарение - когато фирмата-дарител отчита дарението като разход, а не го отбива от общите суми. Най-добре това може да ви обясни счтоводител или адвокат, които са много добре запознати, особено в САЩ. Данък, дължим от получателя Не дължат данък върху полученото дарение лицата, които са с доказани нужди. Както и тези, определени от Закона за местните данъци и такси, между които и регистрирани с обществена полза, като фондации (Non-profit organizations).
ПРИПОМНЯМЕ
Бъдещето е наше, само ако го пожелаем
Искаме, или не искаме – сме българи Раждането на Българското училище в Сан Диего, Заченали го на кафе и вита баница Закърмили го с мисълта Езикът е ключ към Света! Евгени Веселинов, ОБЗОР BulgariCA Имало едно време … казвали наши емигранти в Сан Диего дълго време … Няма време … отговорили пак наши емигранти, пак там, за кратко време Така... »

1 comment for “Намират НЕВОЛЯТА

 1. Бисер
  08/24/2009 at 13:49

  Темата за българските училища в САЩ е положителна и родолюбива.

  Заглавието “Намират НЕ-Волята” е носталгично и НЕгативно.
  Буди повече съжаление отколкото градивно съчувствие.

  Успехът на училещето в Сан Диего е резултат на огромния заряд от положителна енергия на основателите му.
  Добре би било, може би зараждащото се училище в Лос Анджелес ,
  да стане възможно на базата на положителното отношение на българската общност към идеята за Родолюбие.
  Досегашните опити са резултат на неообуздабата натиреност
  на локален Патриот с неистово желание за първенство и единственост.
  Училището е колективно начинание.
  Желая му успех.