Дипломатите в чужбина ще приемат молби за българско гражданство?


Българският паспорт или (по-рано) задграничният паспорт е документ за самоличност, издаван на български граждани при пътуване извън България с цел да послужи за доказателство за българско гражданство. Всеки български гражданин е и гражданин на Европейския съюз. МВР е отговорно за издаването и подновяването на паспортите. За пътуване в рамките на Европейския съюз, страните влизащи в Шенгенската зона и Общата зона за пътувания, както и в Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Черна гора и Република Македония , българските граждани не са длъжни да носят паспорт а могат да използват само своите национални ID (лични) карти. Паспортът дава право на притежателя му на помощ и закрила от българскате и европейски дипломатически мисии и консулски служби в чужбина като продължава да бъде собственост на Р България. Редовните български паспорти се издават на срок от 5 години. Както ви информирахме по-рано вече започна издаването на новите паспорти с биометрични данни, както и текст 

София, 17 август
  Министерство на правосъдието обмисля да предложи отпадане
посредничеството на фирми при подаване на молбите за българско
гражданство и това да става само лично от гражданите, съобщи БТА, като цитира министерството.
  Когато става дума за граждани, живеещи в чужбина, идеята е
молбите да се подават в дипломатическите и консулските
представителства на България. Така според министерството ще се
създаде възможност още в началото на процедурата да бъдат
отстранени невалидните, неточни или непълни документи и ще бъдат
 ограничени възможностите за корупционни практики в хода на
процедурата за получаване на българско гражданство.
  Във връзка с публикации в медиите, че процедурата за
получаване на българско гражданство е бавна и че в различните
звена на отделните ведомства, обвързани с процедурата за даване
на българско гражданство, има нарушения и корупция, Министерство
 на правосъдието уточнява, че стриктното спазване на Закона за
българско гражданство и процедурите, свързани с него, е в
основата на работата на дирекция "Българско гражданство" към
Министерство на правосъдието. В предишни години е допуснато
натрупване на молби за българско гражданство, чийто брой особено
 е нараснал след пълноправното членство на България в
Европейския съюз.
  Във връзка с ускоряването хода на молбите още в началото на
август заместник-министърът на правосъдието Жанета Петрова, след
 проведена среща с министър Божидар Димитров, е предприела
анализ на цялостната процедура за получаване на българско
гражданство, за да се набележат конкретни мерки за ускоряване на
 работата.
  Към момента в дирекция "Българско гражданство" на МП има 60
хиляди молби за разглеждане. Установено е, че предстои да бъдат
решени молби от 2006 година.
	Работата на дирекция "Българско гражданство" към МП и на
Междуведомствения съвет за българско гражданство е изключително
затруднена поради това, че над 60 процента от документите,
удостоверяващи български произход, са неавтентични. Това налага
експертни проверки, които забавят хода на преписките.
  Процедурата за получаване на българско гражданство включва
разглеждането на молбите и в други ведомства, в това число и в
Агенцията за българите в чужбина.
  Ще бъде направено предложение от Министерство на
правосъдието до участващите в производството ведомства за
отделянето на допълнително служители, които да обработват
по-бързо молбите за българско гражданство.