Близо 5% спад в икономиката

Експресните оценки на БВП (Брутен Вътрешен Продукт) за второ тримесечие на 2009 година показват спад на икономиката с 4.8% спрямо съответния период на предходната година

Спад има във всички показатели

17 Август 2009г. Националният статистически институт (НСИ) днес публикува данни за състоянието на българската икономика и отчете разликите в производството, потреблението и внос/износ на стоки.

Според експресните тримесечни оценки ( flash estimates) на НСИ реалният спад на БВП е 4.8% за второ тримесечие на 2009 година спрямо съответния период на предходната година. В номинално изражение БВП достига до 15 826 млн. лв. в текущи цени.

Kалендар на статистическите изследвания за официалните тримесечни резултати за БВП за последните 15 години. Графика: НСИ

Kалендар на статистическите изследвания за официалните тримесечни резултати за БВП за последните 15 години. Графика: НСИ

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 13 105 млн. лв. в текущи цени. В сравнение с  второ тримесечие на 2008 г., брутната добавена стойност реално намалява с 3.4%.

Спадът на БВП през второ тримесечие на 2009 година се дължи основно на намаление на добавената стойност в индустриалния сектор, която е с 9.8% по- малко в сравнение с второ тримесечие на 2008 година. В сравнение със същия период на миналата година, реалният растеж на добавената стойност в сектора на услугите е 0.3%, докато на аграрния сектор брутната добавена стойност намалява реално с 6.6%.

Добавената стойност, реализирана от аграрния сектор определя 6.2% от общата добавена стойност в икономиката. Относителният дял на индустриалния сектор е 28.7%, а секторът на услугите заема най-голяма част от общата добавена стойност – 65.1%.

От страна на крайно използвания БВП, разходите за индивидуално потребление намаляват реално с 8.2%, а разходите за колективно потреблеление нарастват с 10.9% спрямо второ тримесечие на 2008 година. Инвестициите в основен капитал бележат реално намаление с 13.9%. Оценката на индекса на физически обем на износа на стоки и услуги показва реално намаление с 18.8%, докато индексът на вноса на стоки и услуги показва намаление с 26.9%.

В структурата на крайно използвания БВП, крайното потребление заема 82.2%, а  инвестициите в основен капитал имат относителен дял от 29.2% от БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно (-11.8% от БВП).

Полугодие на 2009 година

През първото полугодие на 2009 година реалният спад на БВП е 4.2% в сравнение с полугодието на предходната година. Оцененият текущ обем на БВП за първите шест месеца на 2009 година възлиза на 29 788 мил. лв. Брутната добавена стойност за икономиката е 24 713 млн. лв. и реално намалява с 3.1% достигнатото ниво през съответния период на 2008 година.

От страна на производствения метод, оценките за аграрния сектор показват реално  намаление на добавената стойност с 6%, отраслите на индустриалния сектор създават с 11% по-малко добавена стойност отколкото през първото полугодие на 2008 година. Добавената стойност в сектора на услугите реално нараства с 1.3%.

Разходите за индивидуално потребление намаляват с 7.1%, а инвестициите в основен капитал – с 14%. Външнотърговското салдо е отрицателно (- 14.2% от номиналния обем на БВП). За първото полугодие на 2009 година износът на стоки и услуги намалява с 18.2%, а вносът на стоки и услуги – с 24,2%.


Към официалните данни за първо тримесечие са добавени експресните оценки за второ тримесечие на 2009 година

Брутният вътрешен продукт /БВП/ на България ще намалее с 6 
процента  през 2009 г. и още 2 на сто през 2010 г., прогнозира 
Юробанк И Еф Джи, съобщиха от пресцентъра на банката.
      Анализаторите от финансовата институция, която е 
мажоритарен собственик на българската Пощенска банка, отчитат 
обаче, че темпът на забавяне на икономическата активност у нас е
 значително по-малък отколкото в останалите страни от региона.