Къде работят българите за пари?

Структура на строителна фирма. ФОТО: Нова визия

Структура на строителна фирма. ФОТО: Нова визия

11 Август 2009г. По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на юни 2009 г. намаляват с 0.4% спрямо края на март 2009 г. и достигат до 2.4 милиона.

Най-много са загубили работата си има в секторите „Строителство” – 4.9% и „Административни и спомагателни дейности” – 4.7%.

Най-много са се увеличили работещите спрямо март на 2009 г., свързани с дейности със сезонен характер „Хотелиерство и ресторантьорство” – 26.0%  и  „Селско, горско и рибно стопанство” – 10.9%,

Най-голям процент на работещи има в „Преработващата промишленост” – 23.0% и „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” – 18.1%, в които броят на наетите спрямо март 2009 г. намалява съответно с 3.5%. и 0.7%.

В края на юни 2009 г. официално наетите лица са с 4.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление е регистрирано в следните икономическите дейности:  „Други дейности“ – 12.3%, „Преработваща промишленост” – 10.8% и „Строителство”  – 7.7%  (Таблица 1).

sr zaplata po meseci

Средната месечна работна заплата за месец юни 2009 г. е нараснала в номинално изражение с 8 лева спрямо месец март 2009 година.

Най-голямо увеличение на заплатите записват застрахователите и държавните служители   През второ тримесечие на 2009 г. средната месечна работна заплата нараства с 4.4% до 588 лв. спрямо първо тримесечие на 2009 г. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-високо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Финансови и застрахователни дейности” – 14.2%, и „Държавно управление” – 9.9%. Намаление на трудовото възнаграждение на наетите през второ тримесечие на 2009 г. спрямо предходното тримесечие се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и съобщения” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, съответно с 0.2%.

Средна месечна работна заплата по икономически дейности (левове)

sr mes zaplata po profesii

През второто тримесечие на 2009 г. средната месечна работна заплата нараства с 15.3% спрямо същия период на предходната година. Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата се наблюдава при икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения”  – 26.8% и „Строителство”  – 26.2%, а най-малко е нарастването на заплатата в икономически дейности „Добивна промишленост”  – 2.8% и „Професионални дейности и научни изследвания” – 3.8%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение за второ тримесечие на  2009 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

  • „Финансови и застрахователни дейности”  – 1 355 лева
  • „Производство и разпределение на електрическата и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 321 лева
  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения” – 934 лева

Най-ниско платени са били наетите лица в икономически дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство” – 387 лева
  • „Административни и спомагателни дейности” – 425 лева
  • „Селско, горско и рибно стопанство”  – 446 лева.

Спрямо второ тримесечие на 2008 г. средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 16.9%, а в частния сектор – с 14.3%.

sr zapalta sektori

ДЪРЖАВНАТА ИЛИ ЧАСТНАТА РАБОТА?

Наети лица по трудово и служебно правоотношение по форма на собственост през 2009 година *

(Списъчен брой в края на месеца)

Форма на собственост

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Общо

2437868

2428217

2412868

2404891

2402606

2402243

Обществен сектор

632692

637466

640649

640550

637200

631492

Частен сектор

1805176

1790751

1772219

1764341

1765406

1770751

* Предварителни данни.

Speakeasy Speed Test