BG в цифри: Безработицата скача – пада БВП (GDP)


През юни 2009 г. равнището на безработица се запазва по-ниско от средното за страната в 8 области: София-град (1.70%), Бургаска (3.45%), Варненска (4.91%), Габровска (5.45%), Старозагорска (6.32%), Пловдивска (6.56%), Пернишка (7.20%) и Русенска (7.27%). В останалите 20 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите: Смолян (13.55%), Търговище (13.45%), Шумен (12.37%), Монтана (12.40%), Разград (11.48%), Силистра (11.37%) и Видин (11.11%). Източник: мънибг

През юни 2009 г. равнището на безработица се запазва по-ниско от средното за страната в 8 области: София-град (1.70%), Бургаска (3.45%), Варненска (4.91%), Габровска (5.45%), Старозагорска (6.32%), Пловдивска (6.56%), Пернишка (7.20%) и Русенска (7.27%). В останалите 20 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите: Смолян (13.55%), Търговище (13.45%), Шумен (12.37%), Монтана (12.40%), Разград (11.48%), Силистра (11.37%) и Видин (11.11%). Източник: мънибг

София, 10 август
	От декември миналата година безработицата се увеличава, каза на пресконференция днес министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, цитиран от БТА. По последни данни към 31 юли нивото на безработицата е 7.62%, а месец по-рано безработните са били с повече от половин процент по-малко 7.29%.
Докато през декември миналата година безработните са били 232 289 души, през юли те вече достигат 282 000.
Тази тревожна тенденция, се наблюдава от 8 месеца насам, но за съжаление точно тогава беше прекъснат социалният диалог и не можаха да се вземат адекватните мерки за това негативно явления, което е следствие от икономическата криза, обясни Младенов. Ние възстановихме този диалог, от днес започва да работи антикризисната комисия към съвета за тристранно сътрудничество, посочи той.
Според прогнозни данни на Агенцията по заетостта до края на август безработицата ще достигне 8%. Очакванията са средногодишното ниво на безработицата до края на годината да не надвиши тази цифра.
Първите плащания по програмата за компенсиране на работници и служители за намалено работно време ще започнат още през декември, информира още Младенов.
През 2010 година Брутният вътрешен продукт на България ще намалее с 3%, сочи изследване на УниКредит Груп за Централна и Източна Европа, получено днес в БТА от пресофиса на УниКредит в София. Според анализа през тази година България ще отбележи 6 процента спад на БВП.
    След значителния спад в икономическата активност през тази година в страните от Централна и Източна Европа, икономистите на УниКредит Груп предричат плавно възстановяване на икономическия ръст в региона от 1.1 на сто през 2010 г., което според тях е позитивен сигнал, но все още далеч под потенциала на ЦИЕ.
    В анализа има ясно разделение на страните от региона и според експертите държавите от Централна Европа и Турция са по-добре подготвени за възстановяване на икономиките си.
    Финансовите пазари в ЦИЕ вече са излезли от състоянието си на липса на ликвидност и за повечето банки с чуждестранна собственост ликвидността вече не е проблем, пише в анализа. В момента основните ограничения пред банковия сектор на ЦИЕ са качеството на кредитите и управлението на риска, смятат експерти.

Икономиките на САЩ, Западна Европа и Австралия са водещи при БВП (GDP). Графика на разпределението публикувана Април 2008г. и отразява страните в света според техния брутен вътрешен продукт на глава от населението по номинална стойност. Това е сумата от всички стоки и услуги в рамките на държавата за дадената година. Стойността на тази сума е конвертирана по пазарни цени в щатски долари и разделена на средния брой на населението за същата година. Източник: МВФ

Икономиките на САЩ, Западна Европа и Австралия са водещи при БВП (GDP). Графика на разпределението публикувана Април 2008г. и отразява страните в света според техния брутен вътрешен продукт на глава от населението по номинална стойност. Това е сумата от всички стоки и услуги в рамките на държавата за дадената година. Стойността на тази сума е конвертирана по пазарни цени в щатски долари и разделена на средния брой на населението за същата година. Източник: МВФ

В икономиката брутният вътрешен продукт (БВП) (GDP - Gross Domestic Product) е мярка за количеството произведени стоки и услуги за определен период от време в даден географски район. Това е един от начините за измерване на националния приход и продукция. Често брутният вътрешен продукт се използва като показател за стандарта на живота на определена нация, но има икономисти, които са против това.

БВП е крайната стойност на всички стоки и услуги, произведени в границите на определена географска територия за известен времеви период. Най-често периодът е годишен и ако не е споменат, се има предвид годишен. Това означава, че БВП на България е годишният БВП на България. Трябва да се прави разлика между БВП и Брутен Национален Продукт (БНП), в който влизат и приходите от инвестиции в чужбина.

Обикновено БВП се изразява чрез следното уравнение: БВП = '''C''' + '''I''' + '''G''' + '''N'''X където:
 • C (consumption, от англ. потребление) са разходите на консуматорите за крайни продукти и услуги. Разходите по закупуване на активи не се отчитат.
 • I (investment, от англ. инвестиция) са инвестициите на компаниите за инфраструктура маркетинг, обучение на персонала и други, както и покупката на недвижима собственост от страна на консуматорите. В случая думата „инвестиция“ се отнася за закупуването на нефинансови продукти. В макроикономиката закупуването на финансови продукти се класифицира като спестяване.
 • G (government purchases, от англ. правителствени покупки) са правителствените разходи. Тук не се включват заплатите в бюджетната сфера и разходи които не представляват производство на стоки и услуги. Включват се правителствените разходи за стоки и услуги, както и разходи за отбрана, инфраструктура, образование, полиция, пожарна и др. Така наричаните "без които не може".
 • NX (net export, от англ. нетен износ) е нетният износ (брутният износ минус брутния внос). Внесените стоки и услуги се изваждат, защото те вече са били включени в горните части от уравнението (използвани от потребителите или държавата, или вложени), а не искаме да прибавим продукт, който е произведен в друга държава. Износът се прибавя, защото независимо от това, че крайният потребител на стоките и услугите е в чужбина, те са произведени в границите на държавата и са част от вътрешния ѝ продукт.

1 comment for “BG в цифри: Безработицата скача – пада БВП (GDP)