Строителство в България – тенденции

Индекси на строителната продукция за юни 2009 година

По време на строителството на жилищно-административна сграда в гр. София,където строителството е най-силно развито.

По време на строителството на жилищно-административна сграда в гр. София,където строителството е най-силно развито.

10 Август 2009г. Днес бяха изнесени предварителни данни на Националния статистически институт за произведената  строителна продукция през юни 2009 г. намалява с 8.6% в сравнение със същия месец на предходната година. При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 14.9%, докато при гражданското строителство има увеличение с 6.0% спрямо юни 2008 г.

Тенденцията строителните предприемачи да насочват усилията си към доизграждане на строителни съоръжения, свързани с инфраструктурата продължава и през този месец.

Завършен вид на показаната горе сграда. /компютърно изображение/

Завършен вид на показаната горе сграда. /компютърно изображение/

През юни 2009 г. общата строителна продукция  се увеличава с 10.6% в сравнение с предходния месец. Сградното строителство е със значителен относителен дял (64.9%) в общото строително производство и нараства с 9.6%, а при гражданското/инженерното строителство увеличението достига 12.4%, но поради по-малкия си относителен дял не влияе съществено върху общия индекс на строителната продукция (табл. 1).

*** Данните за юни 2009 г. са предварителни. От януари 2009 г. индексите на строителната  продукция се изчисляват по новата Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008). Едновременно с това е сменена и базисната година – индексите са изчислени при база 2005 г. Данните за предходните периоди – назад до 2000 г., са преизчислени по КИД – 2008. Месечните индекси показват краткосрочните изменения на строителната продукция между два сравнявани периода. Тази информация може да се използва за анализ на текущото състояние на строителството в страната, както и за краткосрочни прогнози за бъдещото му развитие. За изчисляване на индексите се използва получената информация за отработеното време в строителството от провежданото месечно извадково наблюдение на строителни предприятия, чиято продукция надхвърля 75% от общата строителна продукция в страната. Индексите на строителната продукция – общо и отделно за сградно и гражданско строителство, са изчислени при постоянна база (2005 = 100) въз основа на действително отработените човекочасове от пряко заетите в строителното производство.

Съгласно Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСС – 2001), която може да намерите тук  Klasifikacia na sgradite i suorujeniata, сградното строителство включва строителството на жилищни и нежилищни сгради, а гражданското/инженерното строителство – инфраструктурното строителство на пътища, мостове, тръбопроводи, електропроводи, далекосъобщителни и други строителни съоръжения.

Таблица 1

Индекси на строителната продукция за юни 2009 година

(Предварителни данни)

Индекс при

база

2005 = 100

Индекс към предходния месец

Индекс към съответния

месец на

предходната

година

Строителство общо

Сградно строителство

Гражданско/инженерно строителство

143.9

133.9

166.6

110.6

109.6

112.4

91.4

85.1

106.0

Индекси на строителната продукция

(2005 = 100)

stroitelstvo BG indexi June 2008