Програмната декларация на Правителството

Правителството публикува програмната си декларация, прочетена от Министър-председателя Бойко Борисов при встъпването му в длъжност, на сайта gerb.bg:

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми Господин президент,
Уважаема Госпожо председател на НС,
Уважаеми Господин министър-председател в оставка,
Уважаеми господа министри в оставка,
Ваше Светейшество,
Уважаеми госпожи и господа народни представители,
Ваши превъзходителства,
Скъпи гости!

Трета година България е член на ЕС и участник в европейската политика. Това е факт и няма никой, който може да го постави под съмнение или да го промени.
Успоредно с това доходите и животът на българските граждани, работата на държавните институции, управлението на страната остават далеч от стандартите в другите европейски държави.

Българската история, българската култура, личните и професионални постижения на много български граждани се оказаха недостатъчни за да бъдем приети и уважавани по достойнство от европейските граждани, институции и държави. Това не е преднамерено, а е резултат от поредица проблеми в управлението на страната до сега, които пораждат недоверието на европейските ни партньори и ни представят като негативен пример.

България получи кредит на доверие и бе приета за член на ЕС през 2007-ма година с очакването да доказва своята готовност и способност да следва европейските норми и стандарти. Но доверието на кредит има своите граници и те не могат да бъдат безкрайни.

Дойде време да докажем, че можем да продължим реформите и да работим за отстраняване на констатираните и от Европейската комисия слабости. Това е първото и най-важно условие по пътя на европейското развитие на България.

Основната цел на правителството на Политическа партия “ГЕРБ”, което представям днес пред вас, е да гарантира и осъществи европейското развитие на страната.

Тук няма случайно съвпадение на имена и понятия. Ние получихме доверието на 1 670 000 български граждани, които искат да имат самочувствие, да живеят и успяват, да бъдат управлявани като европейци.

Нашата политическа отговорност е да работим за да отговорим на тези очаквания. Без да допускаме компромиси в името на политическата стабилност и партиен комфорт.

Целите на правителството са високи и надхвърлят хоризонта на парламентарния мандат. Резултатите от тяхното осъществяване няма да дойдат бързо и веднага. За това ние определяме няколко приоритетни направления, по които Правителството на европейското развитие на България ще насочи волята и усилията си.

Те не са нови за българските граждани. Вотът за ПП ГЕРБ бе вот на доверието за тях. За това от тази висока трибуна декларирам волята на Правителството на европейското развитие на България да работи за:

1. Повишаване доходите на българските граждани, растеж и модернизиране на българската икономика.
От първия ден ще започнем активна работа за гарантиране и поддържане на финансовата стабилност, ограничаване на бюджетните разходи, спиране разграбването на държавни ресурси, запазване и откриване на нови работни места.

В дългосрочен план ще създаваме благоприятни условия за развитие на българския бизнес и привличане на инвестиции.

Модернизирането на българската икономика ще бъде осъществено чрез възстановяване и разширяване на традиционните български отрасли – земеделие и туризъм; чрез ускорено изграждане на транспортната инфраструктура, чрез въвеждане на нови технологии във всички отрасли.

2. Гарантиране правовия ред в страната, борба с престъпността и ограничаване на корупцията.

Резултатите в тази посока трябва най-напред да се изразят в освобождаване на гражданите от мрежите на престъпност и корупция, които действат там, където администрацията не работи по правилата.

Успоредно с това ще създаваме условията за ограничаването на корупцията на всички нива на държавното управление и за пресичане на връзката между организираната престъпност и властта.

Борбата с корупцията ние определяме като основен и дългосрочен приоритет на нашето правителство. За това декларирам ясната ни политическа воля за неговото осъществяване. Въпреки трудностите, които съществуват, натрупванията на негативни практики в обществото и администрацията, лично ще изисквам самовзискателност и дисциплина от всички членове на правителството, така както и от всички държавни служители и публични личности.

3. Реформиране и подобряване работата на съдебната система за възстановяване на справедливостта в обществото.

Българското общество ще ни повярва и ще подкрепя усилията ни само когато почувства, че сме осигурили условия за справедливост при решаването на проблемите във всяка сфера и ниво на обществения живот. Първата стъпка за това е същностна и осезаема промяна в работата на съдебната власт.

По тази приоритетна ос ще следваме препоръките в доклада на ЕК и ще работим за осъвременяване на правната рамка за спиране на забавянето на решения и повишаване на отговорността.

4. Възстановяване на доверието на европейските ни партньори към страната и размразяване на спряното европейско финансиране.

Без европейските средства не можем да излезем бързо от кризата и да обновим икономиката и живота на българите. За това ще приложим ясни политически мерки, прозрачно, честно и активно осъществяване на разпределението и ефективното използване на европейското финансиране за икономическото и социално развитие на страната.

5. Подобряване на социалната сигурност на българските граждани. Създаване на благоприятна и здравословна среда на живот за гарантиране на личното и обществено здраве.

Това ще осъществим чрез:
– Активна социална политика и стимули за професионална активност на гражданите;
– Стабилност на пенсионната система и реформирането й за устойчиво нарастване на пенсиите;
– Подобрена организация на здравно-осигурителната система и здравеопазването;
– Насърчаване на физическото възпитание на гражданите и стимулиране развитието на спорта за високи постижения;
– Гарантиране и опазване на околната среда и водите на България

6. Развитие на човешкия капитал на нацията и създаване на условия за успех на всеки гражданин.

Имаме амбиции и готовност да гарантираме:
– Съвременно европейско образование за децата и младите хора,
– Условия за високи нива на развитие на българската науката и научните изследвания,
– Възраждане на съвременната българска култура
– Опазване и популяризиране на националното културно-историческо наследство.

7. Превръщане на страната в основен фактор за стабилността в региона и света, уважаван член на ЕС.

Основа на тази приоритетна ос е поддържането и развитието на партньорството с НАТО и ЕС. С това ще се гарантират устойчивото развитие на българската нация, надеждна защита на свободата и интересите на българските граждани, мира и сигурността на Балканите и в Черноморския регион.

3а да постигнем резултати и повишим ефективността и успеха на нашето управление ще завършим административната реформа и ще работим целенасочено за повишаване на административния капацитет на държавната администрация като прехвърлим отговорностите пряко към Министерския Съвет.

В условията на демографска криза, ще посветим нарочни усилия за да приобщим към мисията за европейско развитие на България всички български граждани. Това се отнася за живеещите в страната, независимо от тяхната религия, етнос и политически убеждения.

За живеещите извън границите ни българи ще провеждаме политика, която да им даде възможност да станат част от новите процеси в страната и да запазят националната си идентичност, култура и гордостта си от тях.

Пътят, по който тръгваме няма да е лесен. В следващите месеци и дни той ще бъде предизвикателство не само за нас, но и за значителна част от българите. Но това няма да ни разколебае да отстояваме нашите принципи на управление.

В тази важна за всички българи зала заявявам, че ще провеждаме управление на:
– Честност към гражданите и висока критичност към самите нас,
– Откритост и прозрачност на всяко наше действие,
– Отказ от корупция, неправомерно обвързване със скрити икономически и политически и други интереси
– Упоритост и последователност до постигането на конкретни резултати
– Диалог с обществото и гражданските организации
– Отговорност към българските граждани, институции и историята на България

Правителството на европейското развитие на България ще следва тези принципи в своята политика и тогава, когато ще полага усилия за да печели парламентарна подкрепа за своите решения.

По волята на избирателите ние нямаме сигурно парламентарно мнозинство. Но и в живота на българите няма сигурни гаранции за успех. Това обстоятелство не ни обрича или плаши. То ни дава шанс да вземаме най-правилните решения.

Благодаря на тези, които ще ни разберат, повярват и подкрепят.

Обръщам се и към нашите опоненти – Разчитам на вас да бъдете честен и отговорен наш коректив. Очаквам го в името на общите ни национални интереси.

Представям на 41-то НС структурата и персоналния състав на Министерски съвет.

Структура на Министерския съвет:
1. Министерският съвет на Република България се състои от: Министър -председател, двама заместник-министър председатели и министри. Заместник министър -председателите и министрите ръководят отделни министерства, с изключение на министъра без портфейл.

2. Министерствата са:
Министерство на вътрешните работи
Министерство на финансите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на отбраната
Министерство на външните работи
Министерство на правосъдието
Министерство на образованието, младежта и науката
Министерство на здравеопазването
Министерство на културата
Министерство на околната среда и водите
Министерство на земеделието и храните
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Министерство на физическото възпитание и спорта

С оглед на предлаганата структура:

3.Закриват се :
– Министерство на извънредните ситуации
– Министерство на държавната администрация и административната реформа

4.Преобразуват се както следва:
4.1.
– Министерство на образованието и науката в
– Министерство на образованието, младежта и науката
4.2.
– Министерство на транспорта в
– Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
4.3.
– Министерство на икономиката и енергетиката в
– Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

5. Създава се Министерство на физическото възпитание и спорта

6. Възлага се на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички право отношения във връзка с преобразуването и закриването на министерства, включително преразпределението на функциите им, както и да определи функциите на министъра без портфейл.

Предлагам да бъдат избрани за членове на Министерския съвет на Република България:

Цветан Генчев Цветанов за заместник министър – председател и министър на вътрешните работи.

Симеон Денчев Дянков за заместник министър – председател и министър на финансите

Росен Асенов Плевнелиев за Министър на регионалното развитие и благоустройството

Тотю Младенов Младенов за Министър на труда и социалната политика

Николай Евтимов Младенов за Министър на отбраната

Румяна Русева Желева за Министър на външните работи

Маргарита Стефанова Попова за Министър на правосъдието

Йорданка Асенова Фандъкова за Министър на образованието, младежта и науката

Божидар Михайлов Нанев за Министър на здравеопазването

Вежди Летиф Рашидов за Министър на културата

Нона Иванова Караджова за Министър на околната среда и водите

Мирослав Христофоров Найденов за Министър на земеделието и храните

Александър Светославов Цветков за Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Трайчо Димитров Трайков за Министър на икономиката, енергетиката и туризма

Свилен Емилов Нейков за Министър на физическото възпитание и спорта

Божидар Димитров Стоянов за Министър без портфейл

Уважаеми госпожи и господа народни представители, призовавам ви да подкрепите Правителството на европейското развитие на България като гласувате за неговата структура и персонален състав.

Бог да е с нас и с България!

Благодаря!